נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ילין לפידות (1B)(!)*י 10/90 צמיחה | 5119243

מדיניות הקרן

1. שיעור החשיפה של הקרן לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפקדונות ו/או למזומנים לא יפחת מ- 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון). 
יצוין למען הסר ספק, כי מנהל הקרן רשאי לפעול בגמישות מלאה לפי שיקול דעתו לעניין אופן יצירת החשיפה לאג"ח, והוא עשוי ליצור חשיפה כאמור, בין היתר, באמצעות שילוב של חשיפות אג"חיות מאפיקים שונים כמפורט להלן, בו זמנית, כולם, חלקם או אחד מהם: 1. קונצרני; 2. ממשלתי; 3. צמוד; 4. שקלי.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה* בשיעור שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה למניות צמיחה כהגדרת המונח להלן, לא תפחת מ- 50% מסה"כ החשיפה המנייתית של הקרן כהגדרתה להלן:
"מניות צמיחה" - מניות של חברות שרווחיהן צפויים לצמוח בשיעור מעל הממוצע ביחס לחברות אחרות בתעשייה שלהן וביחס לשוק הכללי.
לצורך בחינת סיווגה של מניה כמניית צמיחה, פיתח מנהל הקרן מודל אנליטי אשר מתבסס על הפרמטרים הבאים: מכפיל הון , מכפיל רווח  ומכפיל מכירות (להלן: "המודל"). בהתאם לתוצאות המודל ייקבע האם המניה תחשב כמניית צמיחה או לאו.
יצוין, כי במידה וע"פ תוצאות המודל סיווגה של מניה מסוימת כמניית צמיחה אינו תקף עוד, תמשיך ותחשב מניה זו כמניית צמיחה לצורך עמידה בתנאי סעיף זה, כל עוד לא חלפו 30 ימי חישוב מחירים בקרן ממועד שינוי הסיווג כאמור.
"החשיפה המנייתית של הקרן" – סה"כ החשיפה שהקרן יוצרת למניות, למעט חשיפה מנייתית הנוצרת בעקבות מעבר של אג"ח להמרה למסלול מנייתי או חצי מנייתי.
5. יצוין, כי בכוונת מנהל הקרן ליצור בכל עת חשיפה חיובית למניות צמיחה כהגדרתן לעיל, אך הוא אינו מתחייב לכך.
6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
8. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.

 


 

כותרת: אג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות

 

עד ליום 04/08/2015 היה שם הקרן: ילין לפידות (1B)(!)*י 10/90

מסלול מס: פטורה
שיעור הוספה: 0%
דמי ניהול: 0.60%
דמי נאמנות: 0.04%
לפרטים נוספים: 03-7132323

טבלת קודי אפיון לחשיפות
שיעור השקעה מירבי חשיפה למניות חשיפה למט"ח

0%

0

0

10%

1

A

30%

2

B

50%

3

C

120%

4

D

200%

5

E

מעל 200%

6

F

* "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא  מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB- ) או דירוג מקביל לו. הכללת סימן הקריאה (!) בשם הקרן משמעותו, כי ע"פ מדיניות ההשקעות של הקרן, הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. **כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 14/11/2016. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום המסחר העשירי מיום שהחלה החריגה. מנהל הקרן: ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ. אין האמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות. רכישת יחידות על בסיס תשקיף בתוקף בלבד והדיווחים המיידיים. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו\או לייעוץ מס המתחשב בצרכים ובנתונים של כל משקיע.

חזרה לעמוד קרנות נאמנות

המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד