נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ילין לפידות (00) שקלית 1-4 שנים | 5117296

מדיניות הקרן

1. נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח (לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בש"ח ותעודות חוב לא צמודות נקובות בש"ח) (להלן ביחד: "אג"ח שקליות"), אופציות על אגרות חוב כאמור, אופציות על שער הריבית השקלית, מזומנים בש"ח, פיקדונות בש"ח לזמן קצוב ותעודות פיקדון ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח שקלי ממשלתי.
2. משך החיים הממוצע של תיק האג"ח השקליות שיוחזקו בקרן לא יפחת משנה ולא יעלה על ארבע שנים.
3. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 
4. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח.
5. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*.
6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
8. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.
9. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.

כותרת: אג"ח בארץ - שקליות, אג"ח שקליות בלבד, שקליות אחר  

ביום 31/08/2015 התמזגה ילין לפידות (00)  שקלית ללא מניות – קרן נאמנות, לקרן ילין לפידות (00) שקלית 1-4 שנים.  

מסלול מס: פטורה
שיעור הוספה: 0%
דמי ניהול: 0.42%
דמי נאמנות: 0.05%
לפרטים נוספים: 03-7132323

טבלת קודי אפיון לחשיפות
שיעור השקעה מירבי חשיפה למניות חשיפה למט"ח

0%

0

0

10%

1

A

30%

2

B

50%

3

C

120%

4

D

200%

5

E

מעל 200%

6

F

* "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, המדורגות בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה. **כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 14/11/2016. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום המסחר העשירי מיום שהחלה החריגה. מנהל הקרן: ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ. אין האמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות. רכישת יחידות על בסיס תשקיף בתוקף בלבד והדיווחים המיידיים. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו\או לייעוץ מס המתחשב בצרכים ובנתונים של כל משקיע.

חזרה לעמוד קרנות נאמנות

המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד