נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ילין לפידות (00)(!)** מד"פ שקלי | 5116777

מדיניות הקרן

1. החשיפה לאגרות חוב קונצרניות שקליות (לרבות באמצעות תעודות פקדון), המומלצות על פי מודל דירוג פנימי (כמפורט להלן), לא תפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב כאמור שלא באמצעות תעודות פקדון.
יצויין, כי לצורך עמידה במגבלה המפורטת בסעיף זה, תחשבנה גם אגרות חוב שבמועד רכישתן לקרן היו מומלצות על פי מודל הדירוג הפנימי, ולאחר מכן פסקו מלהיות מומלצות עפ"י המודל, ובתנאי שלא חלפו 10 ימי חישוב מחירים מהמועד שבו אג"ח כאמור פסק מלהיות מומלץ על פי מודל הדירוג הפנימי.
2. בסעיף זה: (מד"פ) "מודל דירוג פנימי" - מודל אנליטי שפותח ע"י מנהל הקרן, לצורך בחירת אגרות החוב הקונצרניות שיכללו בנכסי הקרן, אשר מתבסס על קריטריונים כמותיים ואיכותיים שיפורטו מטה בסעיף זה (להלן: "המודל").
מנהל הקרן יימנה וועדה, אשר חבריה יהיו בעלי תפקידים בקבוצת ילין לפידות (להלן: "הוועדה").
הוועדה תבחן אג"ח קונצרני על סמך קריטריונים כמותיים ואיכותיים שונים ביחס לאגרות חוב אלו, בהתבסס, בין השאר, על פרמטרים חשבונאיים ודיווחי החברות ובכללם יכולת החזרת החוב, נתונים ביחס לחברה המנפיקה, רווח תפעולי, בחינת מרווחי תשואה וכיו"ב.
בהתאם למודל ייקבע דירוג פנימי לאג"ח הקונצרני  שנבחן ע"י הוועדה ובהתבסס על דירוג זה ייקבע האם אגרת החוב תכלל בנכסי הקרן או לאו. באחריות הוועדה לבחון את המודל מעת לעת, לעמוד על טיבו ולבצע בו שינויים ועדכונים במידת הצורך.
3. שיעור החשיפה לנכסים שאינם שקליים לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
5. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח.
6. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* בשיעור שלא יעלה על 100% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
7. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
8. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
9. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.

 

כותרת על: אג"ח בארץ - שקליות

כותרת ראשית: אג"ח שקליות כללי - ללא מניות

 

מסלול מס: פטורה
שיעור הוספה: 0%
דמי ניהול: 0.69%

דמי נאמנות: 0.05%
לפרטים נוספים: 03-7132323

טבלת קודי אפיון לחשיפות
שיעור השקעה מירבי חשיפה למניות חשיפה למט"ח

0%

0

0

10%

1

A

30%

2

B

50%

3

C

120%

4

D

200%

5

E

מעל 200%

6

F

* "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, המדורגות בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות. מנהל הקרן: ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ. אין האמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות. רכישת יחידות על בסיס תשקיף בתוקף בלבד והדיווחים המיידיים. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו\או לייעוץ מס המתחשב בצרכים ובנתונים של כל משקיע. ** הכללת הסימן (!) בשם קרן הנאמנות משמעותו, כי על פי מדיניות ההשקעות של הקרן, שיעור החשיפה האפשרי שלה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כאמור בפרופיל החשיפה של הקרן.  ***כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 14/11/2016. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום המסחר העשירי מיום שהחלה החריגה.

חזרה לעמוד קרנות נאמנות

המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד