נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ילין לפידות (1A) עד 3 שנים 10/90 | 5115886

מדיניות הקרן

1. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון) ו/או פקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגרות החוב המדורגות, כהגדרתן להלן, לרבות באמצעות תעודות פקדון, ו/או לאג"ח שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה, לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח כאמור שלא באמצעות תעודות פקדון.
בסעיף זה: "אגרות החוב המדורגות" - אג"ח (למעט אג"ח מדינת ישראל) בדירוג A ומעלה או דירוג מקביל לו (להלן: "מגבלות הדירוג") שלא חלפו 30 ימי חישוב מחירים בקרן מהמועד בו אגרת החוב חדלה לעמוד במגבלות הדירוג שלעיל.
3. שיעור חשיפת הקרן לאג"ח ממשלת ישראל ו/או למק"מ לא יפחת מ-25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. המח"מ הכולל של אגרות החוב ביחד עם הפיקדונות והמזומנים לא יעלה על 3 שנים.
5. מח"מ תיק אגרות החוב המדורגות לא יעלה על 3 שנים.
6. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד שהחשיפה למניות שהונפקו ע"י חברות, אשר חילקו דיבידנד בשלוש השנים האחרונות בכל עת (להלן: "מניות דיבידנד"), לא תפחת מ- 50% מסה"כ החשיפה המנייתית של הקרן כהגדרתה להלן: "החשיפה המנייתית של הקרן" – סה"כ החשיפה שהקרן יוצרת למניות, למעט חשיפה מנייתית הנוצרת בעקבות מעבר של אג"ח להמרה למסלול מנייתי או חצי מנייתי.
7. יצויין, כי בכוונת מנהל הקרן ליצור בכל עת חשיפה חיובית למניות דיבידנד, אך הוא אינו מתחייב לכך.
8. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
9. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
10. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
11. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

12. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.


עד ליום 08/01/2014 שם הקרן היה ילין לפידות (1A) מדורג עד 3 שנים + 10. החל מיום 09/01/2014 עד ליום 09/04/2014 שם הקרן ילין לפידות (1A) מדורג עד 3 שנים + 10%. החל מיום 10/04/2014 שם הקרן ילין לפידות (1A) עד 3 שנים 10/90.

כותרת: אג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות

מסלול מס: פטורה
שיעור הוספה:  0%
דמי ניהול: 0.60%

דמי נאמנות:  0.05%
לפרטים נוספים: 03-7132323

  טבלת קודי אפיון לחשיפות 
שיעור השקעה מירבי  חשיפה למניות חשיפה למט"ח

0%

0

0

10%

1

A

 30%

2

B

 50%

3

C

 120%

4

D

200%

5

E

מעל  200%

6

F

* "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" –  אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת. או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה. **כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 14/11/2016. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום המסחר העשירי מיום שהחלה החריגה. מנהל הקרן: ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ. אין האמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות. רכישת יחידות על בסיס תשקיף ודיווחים מיידיים שבתוקף בלבד. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו\או לייעוץ מס המתחשב בצרכים ובנתונים של כל משקיע.

המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד