נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ילין לפידות (0B) תיק מספר 1 ללא מניות | 5114392

מדיניות הקרן

1. כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים, ובלבד שלפחות 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פיקדון.
2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
3. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*. 
5. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן בכפוף לתמהיל  ולעקרונות הכלליים להשקעה המפורטים להלן.
6. ביום 05.11.2009 נחתם עם הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") הסכם לקבלת פרסומים, הכוללים שיעורי חשיפה מומלצים, לאפיקי השקעה שונים, ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של הבנק, לצורכי ניהול מדיניות ההשקעות של הקרן.  
7. מנהל הקרן יתאים את תמהיל השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות של "תיק מס' 1", הכולל שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעות שונים ועקרונות כללים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר הבנק. מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לפרסומים כאמור, וזאת עד ליום חישוב המחירים העשירי, לאחר כל שינוי בפרסום כאמור.
8. מנהל הקרן יתאים את נכסי הקרן לשיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, ולעקרונות הכלליים להשקעה בהתאם לפרסומי הבנק, ובכפוף לאמור בסעיף 7 לעיל. ובלבד שלא יחרוג בשיעור של עד 5%, ביתר או בחסר, משיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, בהתאם לפרסומים.
9. היה ובעקרונות הכלליים להשקעה ו/או במגבלות אחרות לעניין השקעות הקרן נכללות בהתאם לפרסומי הבנק מגבלות לעניין דירוגן של אגרות החוב המוחזקות בקרן (להלן: "מגבלת הדירוג"), ונרכשו לקרן אג"ח אשר במועד רכישתן לקרן עמדו במגבלת הדירוג כאמור ולאחר מכן דירוגן השתנה (או הופסק) כך שאינן עומדות עוד במגבלת הדירוג (להלן: "שינוי הדירוג"), תיחשבנה אגרות החוב כאמור כעומדות במגבלת הדירוג ובלבד שלא חלפו יותר מ-10 ימי חישוב מחירים בקרן ממועד שינוי הדירוג.
10. להלן תמהיל ההשקעות של הקרן נכון ליום 06/2017: צמוד מדד 56%, שקלי 38%, מט"ח 6%. יצוין, כי תמהיל ההשקעות עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שיינתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן.
11. להלן עקרונות כלליים להשקעה של הקרן נכון ליום 06/2017:
א. לפחות 30% מהתיק באג"ח של ממשלת ישראל ו/או בפיקדונות. ניתן להחליף את כל החשיפה הממשלתית הנדרשת באגרות חוב ו/או כתבי התחייבות של בנקים מקומיים המדורגים בדירוג AA+ ומעלה.
ב. משך החיים הממוצע (מח"מ) של תיק ההשקעות לא יעלה על 4 שנים. בנוסף, המח"מ של הנייר הבודד לא יעלה על 5 שנים.
ג. אג"ח קונצרניות המדורגות בדרוג ישראלי של A+ ומעלה, ואגרות חוב זרות המדורגות בדרוג בינלאומי של BBB-  (מינוס) ומעלה.
ד. בעת יצירת חשיפה למדד אגרות חוב בין אם באמצעות השקעה ישירה ובין אם באמצעות מוצרי מדדים, העקרונות המפורטים בסעיפים ב' ו-ג' לעיל יותאמו למאפייני המדד הממוצעים לפי העניין.
יצוין, כי העקרונות הכלליים להשקעה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שיינתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן.
12. לפירוט אודות ההסכם לקבלת הפרסומים כאמור וכן לפרשנות המונחים בהם נעשה שימוש במדיניות ההשקעות, לרבות: אתר, פרסום, תמהיל, אפיק, עקרונות כלליים להשקעה, שיעורי השקעה מומלצים וכיו"ב, יש לעיין בדיווח מנהל הקרן מיום 25.12.2011 אסמכתא 2011-03-373335 באתר מנהל הקרן וכן באתר הבנק:
(http://www.fibi.co.il/applications/fileCompositions/fileCompositions.aspx).
13. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
14. התאם להחלטת דירקטוריון מנהל הקרן, בכוונת מנהל הקרן לבצע באופן תדיר השאלות של ניירות ערך הנכללים בנכסי הקרן בכדי לנסות ולהגדיל את תשואת הקרן.
15. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.

 

 

כותרת: אג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות

מסלול מס: פטורה
שיעור הוספה: 0%
דמי ניהול:  0.74%
דמי נאמנות:  0.05%
לפרטים נוספים: 03-7132323

  טבלת קודי אפיון לחשיפות 
שיעור השקעה מירבי  חשיפה למניות חשיפה למט"ח

0%

0

0

10%

1

A

 30%

2

B

 50%

3

C

 120%

4

D

200%

5

E

מעל 200%

6

F

* "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, המדורגות בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות תוך 3 חודשים מהיום בו החלה החריגה. **כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 14/11/2016. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום המסחר העשירי מיום שהחלה החריגה. מנהל הקרן: ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ. אין האמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות. רכישת יחידות על בסיס תשקיף בתוקף בלבד והדיווחים המיידיים. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו\או לייעוץ מס המתחשב בצרכים ובנתונים של כל משקיע. 

המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד