נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ילין לפידות (00) אג"ח מדורג ללא מניות | 5111935

מדיניות הקרן


1. לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב (למעט אג"ח מדינת ישראל) בדירוג -BBB)  BBB מינוס) או בדירוג מקביל לו או בדירוג גבוה ממנו, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, ובלבד ששיעור החשיפה לאגרות חוב כאמור (שלא באמצעות תעודות פקדון) לא יפחת מ-50%. 
2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ולמט"ח.
3. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*.
4. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
5. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

6. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.

 

בתאריך 16/09/2014 חל שינוי לא מהותי במדיניות בקרן.

ביום 21/10/2014 התמזגו ילין לפידות (0A)י A ומעלה עד 3 שנים – קרן נאמנות ;  ו-ילין לפידות (0A) מד"פ מדורג - קרן נאמנות ; לקרן ילין לפידות (00) אג"ח מדורג ללא מניות. 

כותרת: אג"ח בארץ - חברות והמרה , חברות והמרה אחר

מסלול מס: פטורה
שיעור הוספה: 0%
דמי ניהול: 0.70%
דמי נאמנות: 0.04%. 
לפרטים נוספים: 03-7132323

  טבלת קודי אפיון לחשיפות 
שיעור השקעה מירבי  חשיפה למניות חשיפה למט"ח

0%

0

0

10%

1

A

 30%

2

B

 50%

3

C

 120%

4

D

200%

5

E

מעל 200%

6

F

* "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות ו/אן אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, המדורגות בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות תוך 3 חודשים מהיום בו החלה החריגה. **כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 14/11/2016. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום המסחר העשירי מיום שהחלה החריגה. מנהל הקרן: ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ. אין האמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות. רכישת יחידות על בסיס תשקיף בתוקף בלבד והדיווחים המיידיים. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו\או לייעוץ מס המתחשב בצרכים ובנתונים של כל משקיע.

לעמוד קרנות נאמנות

המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד