נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

תנאי שימוש באתר

חברות מקבוצת ילין לפידות (להלן: "החברה") מפרסמות ומציעות מידע בנושאים שונים הקשורים במישרין ובעקיפין לשוק ההון, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, מידע מכל מין וסוג שהוא, תמונות, טקסטים, תרשימים, גרפיקות, קטעי וידאו, יישומי תוכנה, קבצים, פרוטוקולים, מאגרי נתונים, ממשקים, צלילים ועוד (להלן: "המידע" או "השירות") באמצעות אתר החברה באינטרנט www.yl-invest.co.il (להלן: "האתר") עבור כל מי שיוצר קשר לקבלת שירות באתר ו/או כל מי שמשתמש באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המופיע בו (להלן: "המשתמש") בכפוף להבהרות ולתנאים להלן:

1.אנא, עיין בתנאי השימוש באתר בקפידה ותוך תשומת לב מרבית, שכן עצם השימוש באתר החברה מהווה הסכמה חד משמעית לכל תנאי השימוש המופיעים להלן וכל משתמש נחשב כנותן הסכמתו לתנאים אלו וכחייב לעמוד בהם, אלמלא הודיע לחברה מפורשות ובכתב על אי הסכמתו לתנאי מתנאי השימוש.

2.תנאים אלו חלים על השימוש באתר, בתכנים ובמידע הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר, לרבות טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב. בנוסף, תנאים אלו חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

3.תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

4.בכלמקום בו מופיע שם החברה או מופיעה התייחסות לחברה יש לראותם ככוללים את עובדי החברה נושאי המשרה בה מנהליה ובעלי מניותיה וכן את החברות הקשורות ו/או האחיות ו/או הבנות שלה וכן חברות אחרות בשליטת בעלי השליטה בחברה והכל לרבות, מנהליהן, בעלי המניות בהן, עובדיהן ונושאי המשרה בהן.

5.החברה, עוסקת בין היתר, בניהול השקעות עבור אחרים וכן עבור עצמה ("נוסטרו"), במישרין ובעקיפין, באמצעות ניהול קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות ו/או ניהול מוצרים פנסיוניים שונים לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, קופות גמל, קרנות השתלמות וקופות מרכזיות לפיצויים. לצורך כך פועלת החברה, בין היתר, בכל סוגי ניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר. מנהלי ההשקעות בחברה עשויים לפעול בניירות הערך ובנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר, בקניה או במכירה או בכל דרך אחרת, מעת לעת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי, לחשבונות החברה ו/או לחשבונות המנוהלים על-ידה, לרבות חשבונות קרנות נאמנות ו/או מוצרים פנסיוניים.

6.בהתאם לדין הקיים ובעקבות תיקוני חקיקה שונים, לרבות, החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), תשס"ה- 2005,חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה- 1995 ובשל העובדה כי קבוצת ילין-לפידות עוסקת בניהול קרנות נאמנות ובניהול מוצרים פנסיוניים שונים, מוגדרת החברה כמשווקת השקעות ו/או משווקת פנסיונית, לפי העניין, אשר קשורה בזיקה לחברות המנהלות מכשירים פיננסיים ו/או מוצרים פנסיוניים.

7. אין במידע כדי להוות שיווק השקעות ו/או תחליף לשיווק אישי המתחשב ומותאם לצרכי ונכסי כל אדם בידי משווק השקעות מוסמך ועל כן, אין בשירות משום המלצה או חוות דעת, והוא אינו בא במקום שיקול דעת עצמאי של המשתמש.

8.כל מידע באתר הנוגע לקרנות נאמנות אינו הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן הרלוונטית. רכישת קרנות נאמנות תיעשה על בסיס תשקיף בתוקף ודו"חות מיידים שפורסמו לפי העניין בלבד. התשקיף והדו"חות האמורים מהווים את המסמכים המחייבים הבלעדיים.

9.כל מידע באתר בעניין קופות גמל, קרנות השתלמות ו/או קופות מרכזיות לפיצויים (להלן: "הקופות") אינו מהווה הצעה להשקעה ו/או הפקדה בקופות ו/או העברת קופות אחרות לניהול החברה. ילין-לפידות ניהול קופות גמל בע"מ עוסקת בניהול הקופות ויש לה עניין אישי בפרסום המידע.

10.המשתמש מודע לכך כי לחברה יש עניין אישי בפרסום המידע.

11.אין בהצגת מידע כאמור בכדי להטיל אחריות כלשהי על החברה. בנוסף החברה אינה מתחיבת להמשיך ולספק את המידע בהמשך או לעדכנו.

12.המידעבאתר עשוי להיות מוגן על ידי הדין הקיים והדין המתעדכן מעת לעת, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, דיני זכויות יוצרים ישראליים ואחרים. יצוין כי זכויות היוצרים באתר, כל עוד לא נאמר אחרת בגוף המידע, הינן רכושה הבלעדי של החברה. אסור להעתיק, לשכפל, לשדר, לצלם, להפיץ מחדש, או לפרסם את המידע שבאתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש, מפורשת, ספציפית ובכתב של החברה.

13.השירות מוצע למשתמש כפי שהוא AS IS. המידע עליו השירות מתבסס הינו נחלת הכלל ו/או מידע הנחשב מהימן. החברה עושה כל שביכולתה על מנת שהמידע יהיה אמין ומדויק, ואולם המידע אינו מתיימר להיות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים הכלולים בו. חלק מהמידע מקורו בצדדים שלישיים ונכונות הכלול בו אינה נבדקת על ידי החברה. החברה אינה נושאת באחריות לשגיאות ו/או טעויות ו/או פגמים במידע המוצג במסגרת השירות. בכל מקרה של סתירה בין המידע באתר לבין פרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, רק המידע המופיע בפרסומים אלה יגבר.

14.החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם במישרין או בעקיפין, לכל צד אחר שהוא, כתוצאה מהשימוש בשירות ו/או באתר, לרבות נזק למחשב המשתמש. כמו כן, החברה לא תישא בכל נזק שהוא אשר נגרם ו/או עלול להיגרם כתוצאה ישירה או עקיפה בשל שינויים בזמני תגובת האתר ו/או חוסר זמינות של האתר ו/או המידע.

15.החברה אינה אחראית בשום מקרה למידע המצוי באתרים המקושריםל אתר של החברה באמצעות קישור אלקטרוני ("Link") או לקישורים אלקטרוניים המובילים לאתר החברה באתרים אחרים, ולא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לכל צד אחר שהוא, כתוצאה ישירה או עקיפה עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים כאמור.

16.המשתמש הינו האחראי היחיד לכל תוצאות שימוש בלתי מורשה בכל אמצעי אבטחת מידע אשר סופק לו על ידי האתר. על המשתמש לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לשמור בסודיות על אמצעי אבטחת המידע כאמור ולמנוע שימוש בלתי מורשה בהם במידה והאתר יאפשר הורדת קבצים ו/או תוכנות, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק שהוא, ככל שייגרם, עקב הורדת ו/או השימוש בקבצים ו/או בתוכנות כאמור.

17.ככל שהאתר יאפשר פרסומים של כותבים שונים, מובהר ומודגש בזאת כי פרסומים כאמור הינם דעה סובייקטיבית של כותבם והחברה אינה עומדת בהכרח מאחורי האמור בפרסומים שכאלה.

18.ככל שהאתר יאפשר העברת ו/או פרסום מסרים על ידי הגולשים, מובהר ומודגש בזאת כי מסרים כאמור הינם באחריותם הבלעדית של שולחיהם והחברה ו/או כל צד שלישי לא יישאו בכל אחריות בגינם. אין להעלות ו/או לשלוח לאתר זה או באמצעותו כל חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, או בלתי רלוונטי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת להסיר או לערוך מסרים, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדית אינם עומדים בדרישות הנ"ל.

19.בעצם השימוש באתר, המשתמש מביע הסכמתו לכך שהמידע אשר מסר באתר עשוי יהיה להישמר במאגרי מידע של החברה ולשמש לצורך התאמת המידע באתר ספציפית למשתמש וכן לצורך החלטה בדבר מתן שירותים למשתמש בעתיד על ידי החברה. מוסר המידע מצהיר בזאת כי ידוע לו כי החברה עשויה להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילותו באתר ומנתחות אותה, לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכיו, ואין לו התנגדות לכך.

20.בעצם מסירת מידע באתר, מצהיר בזאת מוסר המידע, כי בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ולכל דין, החברה רשאית להעביר את המידע שמסר לכל צד שלישי שהוא, ככל שהדבר יידרש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל צורך אספקת שירות יעיל למוסר המידע.

21.החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות השימוש באתר בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא שתינתן על כך הודעה מפורשת מראש או בדיעבד. כל שינוי כאמור, יחייב את המשתמש ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך מהחברה בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם מבינהם. למשתמש לא תהא כל זכות תביעה ו/או דרישה נגד החברה בשל האמור לעיל.

22. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההצטרפות ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר לשירותים המוצעים על ידי החברה, ובלבד שבמקרה זה החברה לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לידי צדדים שלישיים כאמור. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, לצרכיה הבלעדיים. מובהר ומוסכם על המשתמש כי בעת שימוש ו/או רישום לאתר, תהיה רשאית החברה לשתול במחשב המשתמש קבצים המאפשרים לחברה לזהות את הגולש בעת הגלישה(Cookies) . הסרת הקבצים אלו תעשה באמצעות הדפדפן בו משתמש המשתמש ועל פי הוראות יצרן הדפדפן.

23.המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלו.

24.על השימוש באתר ובשירות חלים דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל הקשור לשירות ולשימוש באתר.

25.החברה מבהירה, כי אין בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין החברה למשתמש.

26.השירות באתר זה אינו מוצע במידה ואינו מותר על פי דין המקום של המשתמש.

צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד