נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

חברי הדירקטוריון, חברי ועדות ובעלי שליטה

 

חברי הדירקטוריון, חברי וועדות ובעלי שליטה

ילין-לפידות ניהול קופות גמל בע"מ, הינה חברה בת בבעלות מלאה של ילין-לפידות החזקות בע"מ, חברה פרטית שהשליטה בה החל מיום 5.10.06 הינה כדלקמן:

50% לידר ניהול נכסים פיננסיים (2005) בע"מ *

25% דב ילין

25% יאיר לפידות

הדירקטוריון מתכנס אחת לרבעון לפחות

 * החל מיום 04/10/2010 נכנס לתוקפו הסכם השקעה בין לידר החזקות והשקעות בע"מ, מבעלי השליטה בלידר ניהול נכסים פיננסיים בע"מ, לבין ATE Technology Equipment B.V, וכתוצאה מכך מחזיקה ATE Technology Equipment B.V  ב-47.53% משיעור ההחזקה בלידר ניהול נכסים פיננסיים בע"מ. דן דוד, באמצעות גופים בשליטתו, הינו בעל השליטה ב- ATE Technology Equipment B.V , והחל מיום 04/10/2010 הינו בעל היתר שליטה והחזקת אמצעי שליטה בחברה המנהלת. באותו מועד חדלה שרם פודים גרופ מלהיות בעלת השליטה בלידר החזקות והשקעות בע"מ.

חברי ההנהלה הבכירה

  דב ילין - יו"ר מועצת המנהלים וחבר ועדת השקעות.

  דליה שני  וסני זלכה - מנכ"לים משותפים. 

חברי ועדת השקעות

דב ילין - רו"ח, M.B.A מנהל עסקים.

שלמה ארביב - יו"ר הועדה. 
M.B.A מנהל עסקים.

אהרון שכטר - רו"ח, M.B.A מנהל עסקים. 


ועדת השקעות מתכנסת אחת לשבועיים לפחות
 
חברי ועדת ביקורת

אהרון שכטר - יו"ר הועדה.

שלמה ארביב

גיא זוקין


ועדת ביקורת מתכנסת אחת לרבעון לפחות 

  

חברי דירקטוריון

דב ילין  - יו"ר

דליה שני

מנחם רהב

אור קרן

דירקטורים חיצוניים

שלמה ארביב

אהרון שכטר

גיא זוקין
 

מבקר פנים ויועץ משפטי

דן ארד, רו"ח - מבקר פנים

בן נפתלי, ארז, זהבי ושות', עו"ד - יועץ משפטי

ועדת אשראי פנימית
 

אבי מרום  - יו"ר

אורית אורן

כרמל קני

 

המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד