נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ניהול קרנות נאמנות

ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות מציעה למשקיעים מגוון אפיקי השקעה באמצעות קרנות נאמנות המתמחות באג"ח, קרנות נאמנות המתמחות במט"ח, קרנות נאמנות המתמחות במניות וקרנות נאמנות משולבות.

מנהל הקרן נושא מאמצעיו בתשלום העמלות בגין ביצוע עסקות בנכסי כל הקרנות המנוהלות על ידו ולא מאמצעי כל קרן (לפרטים ראה תשקיף מנהל הקרן לעניין תשלומים שעשויים להיפרע מנכסי קרנות).

יו"ר דירקטוריון ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות: יאיר לפידות.

מנכ"לים משותפים ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות: אורי קרן ואסף אלדר.

 

פניה לממונה על פניות הציבור


מהן קרנות נאמנות?

קרנות נאמנות הינן הסדר המיועד להשקעה משותפת בניירות ערך. כספם של משקיעים שונים מושקעים בקרן הנאמנות ומשמשים אותה לרכישת ניירות ערך שונים ולהפקת רווחים (אין באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי). השקעה בקרנות נאמנות מאפשרת למשקיע ליהנות משירותי ניהול השקעות מקצועיים גם בהשקעה של סכומים קטנים יחסית. יתרון נוסף הוא נזילות הכספים - ניתן לפדות את יחידות ההשתתפות בקרן הנאמנות באופן כמעט מיידי.

פעילותן של קרנות נאמנות מבוססת על הסכם בין "נאמן" לבין "מנהל הקרן" לפי חוק להשקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד (1994) והתקנות לפיו. "הנאמן" הוא חברה שתפקידה להחזיק בנכסי קרן הנאמנות עבור המשקיעים בקרן ולפקח על ביצוע מדיניות השקעה ומילוי הוראות הסכם הקרן. בהתאם לחוק השקעות משותפות בנאמנות "הנאמן" הוא חברה לנאמנות. "המנהל" הוא חברה לניהול קרנות נאמנות שתפקידה לבצע את עסקות הרכישה והמכירה של ניירות ערך עבור הקרן, להפיץ ולפדות את יחידות הקרן, להפקיד את ניירות ערך בידי הנאמן, לדווח על פעולות הקרן וביצוע ניהול מדיניות ההשקעות בקרן בהתאם לחוק השקעות משותפות בנאמנות.


פרופיל החשיפה של קרנות נאמנות

פרופיל החשיפה של קרן נאמנות הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.

  אפיון לחשיפות קרנות נאמנות  - טבלת קודים
  שיעור השקעה מירבי    חשיפה למניות    חשיפה למט"ח  

0%

0

0

10%

1

A

 30%

2

B

 50%

3

C

 120%

4

D

200%

5

E

מעל 200%

6

F

* הכללת הסימן (!) בשם קרן הנאמנות משמעותו, כי על פי מדיניות ההשקעות של הקרן, שיעור החשיפה האפשרי שלה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כאמור בפרופיל החשיפה של הקרן. **כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 14/11/2016. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום המסחר העשירי מיום שהחלה החריגה. *** "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו.


יובהר, כי מדיניות ההשקעות מטה הינה מדיניות ההשקעות שבתוקף. בחלק מהקרנות, ייתכן כי נוסח מדיניות ההשקעות אינו זהה במלואו לנוסח המופיע בדיווח הפומבי/תשקיף הקרן האחרון שפורסמו באתר המגנ"א ע"י מנהל הקרן בהתאם להנחיות רשות ניירות ערך ביחס למועדי הדיווחים והמודעות לעניין זה. נוסח מעודכן של מדיניות ההשקעות יפורסם במערכת המגנ"א בהתאם להנחיות רשות ניירות ערך. אין האמור משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות. רכישה יחידות על בסיס תשקיף בתוקף בלבד. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.

1. כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים, ובלבד שלפחות 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פיקדון.
2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
3. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*.
5. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן בכפוף לתמהיל ולעקרונות הכלליים להשקעה המפורטים להלן.
6. ביום 05.11.2009 נחתם עם הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") הסכם לקבלת פרסומים, הכוללים שיעורי חשיפה מומלצים, לאפיקי השקעה שונים, ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של הבנק, לצורכי ניהול מדיניות ההשקעות של הקרן.
7. מנהל הקרן יתאים את תמהיל השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות של "תיק מס' 1", הכולל שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעות שונים ועקרונות כללים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר הבנק. מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לפרסומים כאמור, וזאת עד ליום חישוב המחירים העשירי, לאחר כל שינוי בפרסום כאמור.
8. מנהל הקרן יתאים את נכסי הקרן לשיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, ולעקרונות הכלליים להשקעה בהתאם לפרסומי הבנק, ובכפוף לאמור בסעיף 7 לעיל. ובלבד שלא יחרוג בשיעור של עד 5%, ביתר או בחסר, משיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, בהתאם לפרסומים.
9. היה ובעקרונות הכלליים להשקעה ו/או במגבלות אחרות לעניין השקעות הקרן נכללות בהתאם לפרסומי הבנק מגבלות לעניין דירוגן של אגרות החוב המוחזקות בקרן (להלן: "מגבלת הדירוג"), ונרכשו לקרן אג"ח אשר במועד רכישתן לקרן עמדו במגבלת הדירוג כאמור ולאחר מכן דירוגן השתנה (או הופסק) כך שאינן עומדות עוד במגבלת הדירוג (להלן: "שינוי הדירוג"), תיחשבנה אגרות החוב כאמור כעומדות במגבלת הדירוג ובלבד שלא חלפו יותר מ-10 ימי חישוב מחירים בקרן ממועד שינוי הדירוג.
10. להלן תמהיל ההשקעות של הקרן נכון ליום 06/2017: צמוד מדד 56%, שקלי 38%, מט"ח 6%. יצוין, כי תמהיל ההשקעות עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שיינתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן.
11. להלן עקרונות כלליים להשקעה של הקרן נכון ליום 06/2017:
א. לפחות 30% מהתיק באג"ח של ממשלת ישראל ו/או בפיקדונות. ניתן להחליף את כל החשיפה הממשלתית הנדרשת באגרות חוב ו/או כתבי התחייבות של בנקים מקומיים המדורגים בדירוג AA+ ומעלה.
ב. משך החיים הממוצע (מח"מ) של תיק ההשקעות לא יעלה על 4 שנים. בנוסף, המח"מ של הנייר הבודד לא יעלה על 5 שנים.
ג. אג"ח קונצרניות המדורגות בדרוג ישראלי של A+ ומעלה, ואגרות חוב זרות המדורגות בדרוג בינלאומי של BBB- (מינוס) ומעלה.
ד. בעת יצירת חשיפה למדד אגרות חוב בין אם באמצעות השקעה ישירה ובין אם באמצעות מוצרי מדדים, העקרונות המפורטים בסעיפים ב' ו-ג' לעיל יותאמו למאפייני המדד הממוצעים לפי העניין.
יצוין, כי העקרונות הכלליים להשקעה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שיינתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן.
12. לפירוט אודות ההסכם לקבלת הפרסומים כאמור וכן לפרשנות המונחים בהם נעשה שימוש במדיניות ההשקעות, לרבות: אתר, פרסום, תמהיל, אפיק, עקרונות כלליים להשקעה, שיעורי השקעה מומלצים וכיו"ב, יש לעיין בדיווח מנהל הקרן מיום 25.12.2011 אסמכתא 2011-03-373335 באתר מנהקרא עוד
1. לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב (למעט אג"ח מדינת ישראל) בדירוג -BBB) BBB מינוס) או בדירוג מקביל לו או בדירוג גבוה ממנו, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, ובלבד ששיעור החשיפה לאגרות חוב כאמור (שלא באמצעות תעודות פקדון) לא יפחת מ-50%.
2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ולמט"ח.
3. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*.
4. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
5. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
6. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.
קרא עוד
1. לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב מכל סוג, פיקדונות ומזומנים, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פיקדון). יתרת נכסי הקרן יושקעו לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, הכל בכפוף לתמהיל המפורט להלן, ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וששיעור החשיפה של הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
2. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.
3. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
4. ביום 17.05.2010 נחתם עם בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "הבנק") הסכם לקבלת פרסומים הכוללים שיעורי חשיפה מומלצים, לאפיקי השקעה שונים, המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של הבנק, לצורכי ניהול מדיניות ההשקעות של הקרן.
5. מנהל הקרן יתאים את תמהיל השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות של "תיק מס' 15", הכולל שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעות שונים, המתפרסמים מעת לעת באתר מנהל הקרן/ הבנק. מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לפרסומים כאמור, וזאת עד ליום חישוב המחירים העשירי, לאחר כל שינוי בפרסום כאמור.
6. מנהל הקרן יתאים את נכסי הקרן לשיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, בהתאם לפרסומי הבנק, ובכפוף לאמור בסעיף 5 לעיל. ובלבד שלא יחרוג בשיעור של עד 5%, ביתר או בחסר, משיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, בהתאם לפרסומים.
7. להלן תמהיל ההשקעות של הקרן נכון ליום 31.03.2017:מדד/מט"ח(חשיפה למט"ח שלא באמצעות מניות או מדדי מניות)-37.20%, שקלי 47.80%, מניות בארץ 6.00%, מניות בחו"ל 9.00%. יצוין, כי תמהיל ההשקעות עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שיינתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן. יצוין, כי תמהיל ההשקעות עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שיינתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן.
8. לפירוט אודות ההסכם לקבלת הפרסומים כאמור וכן לפרשנות המונחים בהם נעשה שימוש במדיניות ההשקעות, לרבות: אתר, פרסום, תמהיל, אפיק וכיו"ב, יש לעיין בתשקיף הקרן – חלק א' שפורסם באתר מגנ"א ביום 29.06.2011, מספר אסמכתא 2011-03-196356, וכן באתר הבנק: (https://www.mizrahi-tefahot.co.il/cgi-bin/bvisapi.dll/Mizrahi/navigate/product.jsp?cid=-9965&id=254958904).
9. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
1. שיעור חשיפת נכסי הקרן, בכל עת, למניות הנסחרות בישראל שהונפקו ע"י חברות, אשר חילקו דיבידנד בשלוש השנים האחרונות לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.

7. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.
קרא עוד
1. לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפקדונות ו/או למזומנים, ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב לא צמודות מכל סוג ו/או לפקדונות בשקלים ו/או למזומנים בש"ח.
2. שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, לרבות באמצעות תעודות פקדון.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן לנכסים שאינם שקליים לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. משך החיים הממוצע (מח"מ) של הנכסים היוצרים חשיפה אג"חית ו/או פקדונות ו/או מזומנים לא יעלה על 3 שנים.
5. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
7. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
8. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
9. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.

10. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.
קרא עוד
1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב נושאות ריבית משתנה, לרבות באמצעות תעודות פקדון ובלבד שלפחות 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב כאמור, שלא באמצעות תעודות פקדון.
2. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למט"ח ושיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. הקרן הינה קרן "מוגבלת בניירות ערך חוץ", כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה- 1994.
4. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* בשיעור של עד 10%.
5. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון ובלבד שלפחות 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב כאמור, שלא באמצעות תעודות פקדון. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ושיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה בערכו מוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
1. שיעור החשיפה של הקרן לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפקדונות ו/או למזומנים לא יפחת מ- 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון).
יצוין למען הסר ספק, כי מנהל הקרן רשאי לפעול בגמישות מלאה לפי שיקול דעתו לעניין אופן יצירת החשיפה לאג"ח, והוא עשוי ליצור חשיפה כאמור, בין היתר, באמצעות שילוב של חשיפות אג"חיות מאפיקים שונים כמפורט להלן, בו זמנית, כולם, חלקם או אחד מהם: 1. קונצרני; 2. ממשלתי; 3. צמוד; 4. שקלי.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה* בשיעור שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה למניות צמיחה כהגדרת המונח להלן, לא תפחת מ- 50% מסה"כ החשיפה המנייתית של הקרן כהגדרתה להלן:
"מניות צמיחה" - מניות של חברות שרווחיהן צפויים לצמוח בשיעור מעל הממוצע ביחס לחברות אחרות בתעשייה שלהן וביחס לשוק הכללי.
לצורך בחינת סיווגה של מניה כמניית צמיחה, פיתח מנהל הקרן מודל אנליטי אשר מתבסס על הפרמטרים הבאים: מכפיל הון , מכפיל רווח ומכפיל מכירות (להלן: "המודל"). בהתאם לתוצאות המודל ייקבע האם המניה תחשב כמניית צמיחה או לאו.
יצוין, כי במידה וע"פ תוצאות המודל סיווגה של מניה מסוימת כמניית צמיחה אינו תקף עוד, תמשיך ותחשב מניה זו כמניית צמיחה לצורך עמידה בתנאי סעיף זה, כל עוד לא חלפו 30 ימי חישוב מחירים בקרן ממועד שינוי הסיווג כאמור.
"החשיפה המנייתית של הקרן" – סה"כ החשיפה שהקרן יוצרת למניות, למעט חשיפה מנייתית הנוצרת בעקבות מעבר של אג"ח להמרה למסלול מנייתי או חצי מנייתי.
5. יצוין, כי בכוונת מנהל הקרן ליצור בכל עת חשיפה חיובית למניות צמיחה כהגדרתן לעיל, אך הוא אינו מתחייב לכך.
6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
8. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
שיעור חשיפת הקרן לאג"ח מכל סוג ו/או פקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ-80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.
קרא עוד
החשיפה לאגרות חוב קונצרניות (לרבות באמצעות תעודות פקדון), המומלצות על פי מודל דירוג פנימי לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד שלפחות 50% מהשווי יהיו חשופות לאגרות חוב כאמור, שלא באמצעות תעודות פקדון. "מודל דירוג פנימי" – מודל אנליטי שפותח ע"י מנהל הקרן, לצורך בחירת אגרות החוב הקונצרניות שיכללו בנכסי הקרן, אשר מתבסס על קריטריונים כמותיים ואיכותיים שיפורטו מטה.
מנהל הקרן יימנה וועדה, אשר חבריה יהיו בעלי תפקידים בקבוצת ילין לפידות.
הוועדה תבחן אג"ח קונצרני על סמך קריטריונים כמותיים ואיכותיים שונים ביחס לאגרות חוב אלו, בהתבסס, בין השאר, על פרמטרים חשבונאיים ודיווחי החברות ובכללם יכולת החזרת החוב, נתונים ביחס לחברה המנפיקה, רווח תפעולי, בחינת מרווחי תשואה וכיו"ב. בהתאם למודל ייקבע דירוג פנימי לאג"ח הקונצרני שנבחן ע"י הוועדה ובהתבסס על דירוג זה ייקבע האם אגרת החוב תכלל בנכסי הקרן או לאו.
באחריות הוועדה לבחון את המודל מעת לעת, לעמוד על טיבו ולבצע בו שינויים ועדכונים במידת הצורך.
הקרן לא תיצור חשיפה למניות ושיעור החשיפה למט"ח לא יעלה על 10%.
החשיפה לאגרות חוב קונצרניות לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה*. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.
קרא עוד
1. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון) ו/או פקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגרות החוב המדורגות, כהגדרתן להלן, לרבות באמצעות תעודות פקדון, ו/או לאג"ח שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה, לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח כאמור שלא באמצעות תעודות פקדון.
בסעיף זה: "אגרות החוב המדורגות" - אג"ח (למעט אג"ח מדינת ישראל) בדירוג A ומעלה או דירוג מקביל לו (להלן: "מגבלות הדירוג") שלא חלפו 30 ימי חישוב מחירים בקרן מהמועד בו אגרת החוב חדלה לעמוד במגבלות הדירוג שלעיל.
3. שיעור חשיפת הקרן לאג"ח ממשלת ישראל ו/או למק"מ לא יפחת מ-25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. המח"מ הכולל של אגרות החוב ביחד עם הפיקדונות והמזומנים לא יעלה על 3 שנים.
5. מח"מ תיק אגרות החוב המדורגות לא יעלה על 3 שנים.
6. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד שהחשיפה למניות שהונפקו ע"י חברות, אשר חילקו דיבידנד בשלוש השנים האחרונות בכל עת (להלן: "מניות דיבידנד"), לא תפחת מ- 50% מסה"כ החשיפה המנייתית של הקרן כהגדרתה להלן: "החשיפה המנייתית של הקרן" – סה"כ החשיפה שהקרן יוצרת למניות, למעט חשיפה מנייתית הנוצרת בעקבות מעבר של אג"ח להמרה למסלול מנייתי או חצי מנייתי.
7. יצויין, כי בכוונת מנהל הקרן ליצור בכל עת חשיפה חיובית למניות דיבידנד, אך הוא אינו מתחייב לכך.
8. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
9. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
10. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
11. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
עד ליום 08/01/2014 שם הקרן היה ילין לפידות (1A) מדורג עד 3 שנים + 10. החל מיום 09/01/2014 עד ליום 09/04/2014 שם הקרן ילין לפידות (1A) מדורג עד 3 שנים + 10%. החל מיום 10/04/2014 שם הקרן ילין לפידות (1A) עד 3 שנים 10/90.קרא עוד
1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופקדונות.
6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
7. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
קרא עוד
שיעור החשיפה של הקרן לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפקדונות ו/או למזומנים לא יפחת מ- 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון, לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות שהונפקו ע"י חברות, אשר חילקו דיבידנד בשלוש השנים האחרונות בכל עת (להלן: "מניות דיבידנד"), לא יפחת מ- 50% מסה"כ החשיפה המנייתית של הקרן*, כהגדרתה להלן: "חשיפה המנייתית של הקרן" - סה"כ החשיפה שהקרן יוצרת למניות, למעט חשיפה מנייתית הנוצרת בעקבות מעבר של אג"ח להמרה למסלול מנייתי או חצי מנייתי. בכוונת מנהל הקרן ליצור בכל עת חשיפה חיובית למניות דיבידנד אך הוא אינו מתחייב לכך. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
1. לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב מכל סוג (לרבות תעודות פיקדון) ו/או בפיקדונות ו/או במזומנים.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
7. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
1. לפחות 95% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפקדונות ו/או למזומנים.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגרות חוב ממשלתיות ומלווה קצר מועד לא יפחת מ- 60%.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגרות חוב קונצרניות לא תעלה על - 25%.
4. משך החיים הממוצע של תיק האג"ח בקרן לא יעלה על חמש שנים.
5. שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
7. שיעור החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.
8. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
9. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
10. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון.
יצויין למען הסר ספק, כי מנהל הקרן רשאי לפעול בגמישות מלאה לפי שיקול דעתו לעניין אופן יצירת החשיפה לאג"ח, והוא עשוי ליצור חשיפה כאמור, בין היתר, באמצעות שילוב של חשיפות אג"חיות מאפיקים שונים כמפורט להלן, בו זמנית, כולם, חלקם או אחד מהם: 1. קונצרני; 2. ממשלתי; 3. צמוד; 4. שקלי
2. "Total Return" (תשואה כוללת) משמעותו, שתשואת הקרן נגזרת הן משינויים במחירי הנכסים שאליהם הקרן חשופה והן מהכנסות הנובעות מנכסים אלו, לרבות ריביות ודמי השאלה.
3. בכוונת מנהל הקרן לבצע עסקאות השאלת ניירות ערך מנכסי הקרן על מנת למקסם את תשואת הקרן, וזאת בכפוף לתנאי השוק והביקוש הקיים לשאילת נכסים כאמור.
4. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
5. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה*.
7. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
8. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
9. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
1. החשיפה לאגרות חוב קונצרניות, המומלצות על פי מודל דירוג פנימי (כמפורט להלן), שלא באמצעות תעודות פקדון, לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן . בסעיף זה: (מד"פ) "מודל דירוג פנימי" – מודל אנליטי שפותח ע"י מנהל הקרן, לצורך בחירת אגרות החוב הקונצרניות שיכללו בנכסי הקרן, אשר מתבסס על קריטריונים כמותיים ואיכותיים שיפורטו מטה בסעיף זה (להלן: " המודל"). מנהל הקרן יימנה וועדה, אשר חבריה יהיו בעלי תפקידים בקבוצת ילין לפידות (להלן: "הוועדה"). הוועדה תבחן אג"ח קונצרני על סמך קריטריונים כמותיים ואיכותיים שונים ביחס לאגרות חוב אלו, בהתבסס, בין השאר, על פרמטרים חשבונאיים ודיווחי החברות ובכללם יכולת החזרת החוב, נתונים ביחס לחברה המנפיקה, רווח תפעולי, בחינת מרווחי תשואה וכיו"ב. בהתאם למודל ייקבע דירוג פנימי לאג"ח הקונצרני שנבחן ע"י הוועדה ובהתבסס על דירוג זה ייקבע האם אגרת החוב תכלל בנכסי הקרן או לאו. באחריות הוועדה לבחון את המודל מעת לעת, לעמוד על טיבו ולבצע בו שינויים ועדכונים במידת הצורך.
2. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה* בשיעור שאינו עולה על 10% מנכסי הקרן.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
7. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.
8. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
1. שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לרבות מק"מ ו/או אג"ח להמרה שאינן יוצרות חשיפה למניות ו/או תעודות סל על אג"ח כאמור לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, לרבות באמצעות תעודות פקדון.
2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
3. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
7. ביום 17.05.2010 נחתם עם בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "הבנק") הסכם לקבלת פרסומים, הכוללים שיעורי חשיפה מומלצים, לאפיקי השקעה שונים, המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של הבנק, לצורכי ניהול מדיניות ההשקעות של קרנות שבניהול מנהל הקרן.
8. מנהל הקרן יתאים את תמהיל השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות של "תיק 0 - ללא מניות", הכולל שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעות שונים המתפרסמים מעת לעת באתר הבנק. מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לפרסומים כאמור, וזאת עד ליום חישוב המחירים העשירי , לאחר כל שינוי בפרסום כאמור.
9. מנהל הקרן יתאים את נכסי הקרן לשיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, בהתאם לפרסומי הבנק, ובכפוף לאמור בסעיף 8 לעיל. ובלבד שלא יחרוג בשיעור של עד 5%, ביתר או בחסר, משיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, בהתאם לפרסומים.
10. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות תוך 3 חודשים מהיום בו החלה החריגה.
11. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
1. נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח (לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בש"ח ותעודות חוב לא צמודות נקובות בש"ח) (להלן ביחד: "אג"ח שקליות"), אופציות על אגרות חוב כאמור, אופציות על שער הריבית השקלית, מזומנים בש"ח, פיקדונות בש"ח לזמן קצוב ותעודות פיקדון ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח שקלי ממשלתי.
2. משך החיים הממוצע של תיק האג"ח השקליות שיוחזקו בקרן לא יפחת משנה ולא יעלה על ארבע שנים.
3. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
4. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח.
5. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*.
6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
8. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.
9. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, פיקדונות ומזומנים.
2. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. ביום 05.11.2009 נחתם עם "הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ" (להלן: "הבנק") הסכם לקבלת פרסומים, הכוללים שיעורי חשיפה מומלצים, לאפיקי השקעה שונים, ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של הבנק, לצורכי ניהול מדיניות ההשקעות של קרנות שבניהול מנהל הקרן.
6. מנהל הקרן יתאים את תמהיל השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות של "תיק מס' 2", הכולל שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעות שונים ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר מנהל הקרן/ הבנק. מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לפרסומים כאמור, וזאת עד ליום חישוב המחירים העשירי, לאחר כל שינוי בפרסום כאמור.
7. מנהל הקרן יתאים את נכסי הקרן לשיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, ולעקרונות הכלליים להשקעה בהתאם לפרסומי הבנק, ובכפוף לאמור בסעיף 6 לעיל. ובלבד שלא יחרוג בשיעור של עד 5%, ביתר או בחסר, משיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, בהתאם לפרסומים.
8. היה ובעקרונות הכלליים להשקעה ו/או במגבלות אחרות לעניין השקעות הקרן נכללות בהתאם לפרסומי הבנק מגבלות לעניין דירוגן של אגרות החוב המוחזקות בקרן (להלן: "מגבלת הדירוג"), ונרכשו לקרן אג"ח אשר במועד רכישתן לקרן עמדו במגבלת הדירוג כאמור ולאחר מכן דירוגן השתנה (או הופסק) כך שאינן עומדות עוד במגבלת הדירוג (להלן: "שינוי הדירוג"), תיחשבנה אגרות החוב כאמור כעומדות במגבלת הדירוג ובלבד שלא חלפו יותר מ-10 ימי חישוב מחירים בקרן ממועד שינוי הדירוג.
9. להלן תמהיל ההשקעות של הקרן נכון לחודש 06/2017 צמוד מדד- 45%, שקלי- 30%, חשיפה למט"ח שלא באמצעות מניות או מדדי מניות - 10%, מניות- 15%. יצוין, כי תמהיל ההשקעות עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שיינתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן.
10. להלן עקרונות כלליים להשקעה של הקרן נכון לחודש 06/2017 :
א. לפחות 20% מהתיק באג"ח של ממשלת ישראל ו/או בפיקדונות. ניתן להחליף באג"ח ו/או כתבי התחייבות של בנקים מקומיים המדורגים בדירוג AA+ ומעלה את כל החשיפה הממשלתית הנדרשת.
ב. משך החיים הממוצע (מח"מ) של תיק ההשקעות לא יעלה על 5 שנים. בנוסף, מח"מ הנייר הבודד לא יעלה על 6 שנים.
ג. אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדרוג ישראלי של A ומעלה, ואגרות חוב זרות המדורגות בדרוג של BBB- ומעלה.
ד. בעת יצירת חשיפה למדד אגרות חוב בין אם באמצעות השקעה ישירה ובין אם באמצעות מוצרי מדדים, העקרונות המפורטים בסעיפים ב' ו-ג' לעיל יבחנו ביחס לנתונים הממוצעים של המדד לפי העניין ולא בהכרח ביחס לכל אחד מניירות הערך המרכיבים את המדד כאמור.
ה. יש להסיט לפחות שני שלישים מהחשיפה המנייתית לשווקי חו"ל.
יצוין, כי העקרונות הכלליים להשקעה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שיינתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן.
11. לפירוט אודות ההסכם לקבלת הפרסומים כאמור וכן לפרשנות המונחים בהם נעשה שימוש במדיניות ההשקעות, לרבות: אתר, פרסום, תמהיל, אפיק, עקרונות כלליים להשקעה, שיעורי השקעה מומלצים וכיו&quoקרא עוד
1. החשיפה לאגרות חוב קונצרניות שקליות (לרבות באמצעות תעודות פקדון), המומלצות על פי מודל דירוג פנימי (כמפורט להלן), לא תפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב כאמור שלא באמצעות תעודות פקדון.
יצויין, כי לצורך עמידה במגבלה המפורטת בסעיף זה, תחשבנה גם אגרות חוב שבמועד רכישתן לקרן היו מומלצות על פי מודל הדירוג הפנימי, ולאחר מכן פסקו מלהיות מומלצות עפ"י המודל, ובתנאי שלא חלפו 10 ימי חישוב מחירים מהמועד שבו אג"ח כאמור פסק מלהיות מומלץ על פי מודל הדירוג הפנימי.
2. בסעיף זה: (מד"פ) "מודל דירוג פנימי" - מודל אנליטי שפותח ע"י מנהל הקרן, לצורך בחירת אגרות החוב הקונצרניות שיכללו בנכסי הקרן, אשר מתבסס על קריטריונים כמותיים ואיכותיים שיפורטו מטה בסעיף זה (להלן: "המודל").
מנהל הקרן יימנה וועדה, אשר חבריה יהיו בעלי תפקידים בקבוצת ילין לפידות (להלן: "הוועדה").
הוועדה תבחן אג"ח קונצרני על סמך קריטריונים כמותיים ואיכותיים שונים ביחס לאגרות חוב אלו, בהתבסס, בין השאר, על פרמטרים חשבונאיים ודיווחי החברות ובכללם יכולת החזרת החוב, נתונים ביחס לחברה המנפיקה, רווח תפעולי, בחינת מרווחי תשואה וכיו"ב.
בהתאם למודל ייקבע דירוג פנימי לאג"ח הקונצרני שנבחן ע"י הוועדה ובהתבסס על דירוג זה ייקבע האם אגרת החוב תכלל בנכסי הקרן או לאו. באחריות הוועדה לבחון את המודל מעת לעת, לעמוד על טיבו ולבצע בו שינויים ועדכונים במידת הצורך.
3. שיעור החשיפה לנכסים שאינם שקליים לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
5. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח.
6. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* בשיעור שלא יעלה על 100% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
7. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
8. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
9. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה*** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.
קרא עוד
1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה.
2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
3. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח.
4. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
7. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב צמודות מדד, לרבות באמצעות תעודות פקדון, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה הצמודות למדד המחירים לצרכן לא תפחת מ - 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
2. משך החיים הממוצע של תיק אגרות החוב הצמודות בקרן לא יעלה על שנתיים.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.
6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס
הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי
הקרן.
7. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
8. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
1. הקרן תיצור חשיפה לנכסים שקליים בלבד (אג"ח לא צמוד, פקדונות שקליים ו/או מזומנים בש"ח), ובלבד ששיעור חשיפת הקרן לאג"ח לא צמוד (לרבות באמצעות תעודות פקדון) לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
2. בכוונת מנהל הקרן להתמקד באפיק ו/או באפיקי השקעה, אשר להערכתו עתיד/ים להניב תשואות עודפות ביחס לאפיקי השקעה אחרים. לעניין זה: "אפיקי השקעה" - אגרות חוב קונצרניות לא צמודות ריבית קבועה, אגרות חוב קונצרניות לא צמודות ריבית משתנה, אגרות חוב ממשלתיות לא צמודות ריבית קבועה, אגרות חוב ממשלתיות לא צמודות ריבית משתנה.
3. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח.
4. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
7. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.
קרא עוד
1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל ו/או בחו"ל ואינן מדורגות בידי חברה מדרגת כלשהי, שלא באמצעות תעודות פקדון. לצורך עמידה במגבלה זו, תחשבנה גם אגרות חוב שבמועד רכישתן לקרן לא היו מדורגות בידי חברה מדורגת כלשהי, ולאחר מכן דורגו ע"י חברה מדרגת, ובתנאי שלא חלפו 10 ימי חישוב מחירים מהמועד שבו אג"ח כאמור החל להיות מדורג.
2. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ" כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן) התשנ"ה-1994.
4. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינה בדירוג השקעה* בשיעור שעשוי לעלות על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, שהינו שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כאמור בפרופיל החשיפה של הקרן.
5. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג שלא באמצעות תעודות פקדון.
2. שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

7. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.
קרא עוד
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב קונצרניות, לרבות באמצעות תעודות פקדון ובלבד שלפחות 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, שלא באמצעות תעודות פקדון. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן במניות לא יעלה בערכו על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ" כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן) התשנ"ה-1994. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* בשיעור של עד 10%. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.
קרא עוד
בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראת כל דין, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, שלא באמצעות תעודות פקדון. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ" כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי הקניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן) התשנ"ה-1994. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* בשיעור של עד 30%. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות, שלא באמצעות תעודות פקדון.

2. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

3. שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה בערכוהמוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

4. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ" כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי הקרן ושווי נכסי קרן) התשנ"ה 1994. 5. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינה בדירוג השקעה* בשיעור של עד 50%.
6. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.
קרא עוד
בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שווי ני"ע חוץ ואופציות חוץ שיכללו בנכסי הקרן יכול שיעלה על 10%. הקרן הינה קרן "בלתי מוגבלת בני"ע חוץ" כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן) התשנ"ה 1994. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* בשיעור של עד 120%. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות, לרבות באמצעות תעודות פיקדון.
2. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרניות (שלא באמצעות תעודות פיקדון), אשר מדורגות בדירוג נמוך מדירוג (–BBB) או מקביל לו, או שאינן מדורגות (להלן: "דרישת הדירוג"), לרבות אג"ח כאמור שבמועד רכישתן לקרן עמדו בדרישת הדירוג, וחדלו מלעמוד בה ובלבד שלא חלפו מעל 30 יום מהמועד שבו חדלו לעמוד בדרישת הדירוג.
3. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
4. שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו*.
6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
7. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
8. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
בהתאם להוראות הסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, יושקעו נכסי הקרן לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בכוונת מנהל הקרן להתמקד באפיק ו/או באפיקי השקעה, אשר להערכתו עתיד/ים להניב תשואות עודפות ביחס לאפיקי השקעה אחרים. לעניין זה: "אפיקי השקעה" - אגרות חוב קונצרניות, אגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב להמרה, מניות הנכללות במדד ת"א 35, מניות הנכללות במדד ת"א 90, מניות הנכללות במדד יתר וכיו"ב. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* בשיעור של עד 120%. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד היתר. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ", כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן) התשנ"ה-1994. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* בשיעור של עד 120%. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות מחוץ לישראל.
2. בכוונת מנהל הקרן לפעול לצמצום החשיפה למט"ח, לרבות באמצעות פעילות בנגזרים, על מנת להקטין את השפעת שערי המט"ח על מחירי היחידה והפדיון של יחידות הקרן, הכל בכפוף להוראות כל דין, כך שהחשיפה המרבית של הקרן למט"ח, בערכה המוחלט, לא תעלה על 30%.
3. שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* בשיעור שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
7. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג לרבות באמצעות תעודות פקדון.
2. בכוונת מנהל הקרן לנוע בין אפיקי השקעה שונים של אגרות חוב אשר עשויים להיות כדלקמן: אג"ח שהונפקו על ידי מדינת ישראל, לרבות מק"מ ו/או אג"ח שהונפקו על ידי מדינות שאינן מדינת ישראל ו/או אג"ח קונצרניות הנסחרות בישראל ו/או אגרות חוב קונצרניות הנסחרות מחוץ לישראל, והכול בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
3. שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור החשיפה של הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
8. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב LV, לרבות באמצעות תעודות פקדון (כהגדרתן להלן), ובלבד שלפחות 50% מהשווי כאמור יהיו חשופים לאגרות חוב LV שלא באמצעות תעודות פקדון.
LV – Low Volatility– משמעותו תנודתיות נמוכה, כלומר שהשווי של נכס מסוים אינו משתנה באופן דרמטי, ומתרחש בקצב קבוע על פני תקופה של זמן ובערך נמוך ביחס למדד ייחוס רלוונטי (כפי שיוגדר להלן) לנכס המסוים.
"אגרות חוב LV":
א. אגרות חוב (לרבות תעודות פקדון) שסטיית התקן הקובעת (כהגדרתה להלן) שלהן נמוכה מסטיית התקן הקובעת של מדדי הייחוס הרלוונטיים שלהן (כהגדרתם להלן) (להלן: "דרישת התנודתיות הנמוכה"), ובלבד שחלפו לפחות 12 חודשים מיום הנפקתן לציבור לראשונה.
ב. אג"ח כאמור בסעיף א', שעמדה בדרישת התנודתיות הנמוכה במהלך התקופה שהקרן היתה חשופה אליה, אך חדלה מלעמוד בדרישה כאמור, ובלבד שטרם חלפו 30 ימים רצופים מהמועד שבו האג"ח חדלה מלעמוד בדרישת התנודתיות הנמוכה.
ג. אג"ח כאמור בסעיפים א' ו/או ב' שחלפו לפחות 3 חודשים מיום הנפקתן לציבור לראשונה, אך טרם חלפו 12 חודשים מיום הנפקתן כאמור, ובלבד ששיעור החשיפה אליהן לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
"מדד הייחוס הרלוונטי לאג"ח" – "מדד תל בונד 60" עבור אג"ח קונצרני (לרבות תעודות פקדון) ו"מדד ממשלתי כללי" עבור אג"ח ממשלתי (לרבות מק"מ).
"סטיית התקן הקובעת" - סטיית תקן ב- 12 החודשים האחרונים (עבור אגרת חוב שטרם חלפו 12 חודשים מיום הנפקתה, יבוצע שקלול של סטיית התקן כך שתתואם למונחים שנתיים).
יצויין, כי מנהל הקרן יבחן את עמידת האג"ח בדרישת התנודתיות הנמוכה בתחילתו של כל יום מסחר בקרן ביחס לתקופה הרלוונטית שקדמה לאותו יום מסחר.
2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
3. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה*.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
7. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
1. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגרות חוב LV (כהגדרתם להלן) לא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
2. הגדרות:
LV – Low Volatility– משמעותו תנודתיות נמוכה, כלומר שהשווי של נכס מסוים אינו משתנה באופן דרמטי, ומתרחש בקצב קבוע על פני תקופה של זמן ובערך נמוך ביחס למדד ייחוס רלוונטי לנכס המסוים.
"אגרות חוב LV":
א. אגרות חוב (לרבות תעודות פקדון) שסטיית התקן הקובעת (כהגדרתה להלן) שלהן נמוכה מסטיית התקן הקובעת של מדדי הייחוס הרלוונטיים שלהן (כהגדרתם להלן) (להלן: "דרישת התנודתיות הנמוכה"), ובלבד שחלפו לפחות 12 חודשים מיום הנפקתן לציבור לראשונה.
ב. אג"ח כאמור בסעיף א', שעמדה בדרישת התנודתיות הנמוכה במהלך התקופה שהקרן היתה חשופה אליה, אך חדלה מלעמוד בדרישה כאמור, ובלבד שטרם חלפו 30 ימים רצופים מהמועד שבו האג"ח חדלה מלעמוד בדרישת התנודתיות הנמוכה.
ג. אג"ח כאמור בסעיפים א' ו/או ב' שחלפו לפחות 3 חודשים מיום הנפקתן לציבור לראשונה, אך טרם חלפו 12 חודשים מיום הנפקתן כאמור, ובלבד ששיעור החשיפה אליהן לא יעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
"מדד הייחוס הרלוונטי" – "מדד תל בונד 60" עבור אג"ח קונצרני (לרבות תעודות פקדון) ו"מדד ממשלתי כללי" עבור אג"ח ממשלתי (לרבות מק"מ) .
"סטיית התקן הקובעת" - סטיית תקן ב- 12 החודשים האחרונים (עבור נייר ערך שטרם חלפו 12 חודשים מיום הנפקתו, יבוצע שקלול של סטיית התקן כך שיותאם למונחים שנתיים).
יצויין, כי מנהל הקרן יבחן את עמידת האג"ח בדרישת התנודתיות הנמוכה בתחילתו של כל יום מסחר בקרן ביחס לתקופה הרלוונטית שקדמה לאותו יום מסחר.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. ששיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
7. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
8. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.
קרא עוד
1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות, שלא באמצעות תעודות פיקדון.
2. שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה* לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
7. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
1. החשיפה לאגרות חוב, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, מזומנים ופיקדונות, לא תפחת מ- 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
2. משך החיים הממוצע של כלל נכסי הקרן (למעט מניות) לא יעלה על 3 שנים.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה למניות צמיחה כהגדרת המונח להלן, לא תפחת מ- 50% מסה"כ החשיפה המנייתית של הקרן כהגדרתה להלן:
"מניות צמיחה" - מניות של חברות שרווחיהן צפויים לצמוח בשיעור מעל הממוצע ביחס לחברות אחרות בתעשייה שלהן וביחס לשוק הכללי.
לצורך בחינת סיווגה של מניה כמניית צמיחה, פיתח מנהל הקרן מודל אנליטי אשר מתבסס על הפרמטרים הבאים: מכפיל הון , מכפיל רווח ומכפיל מכירות (להלן: "המודל"). בהתאם לתוצאות המודל ייקבע האם המניה תחשב כמניית צמיחה או לאו. יצוין, כי במידה וע"פ תוצאות המודל סיווגה של מניה מסוימת כמניית צמיחה אינו תקף עוד, תמשיך ותחשב מניה זו כמניית צמיחה לצורך עמידה בתנאי סעיף זה, כל עוד לא חלפו 30 ימי חישוב מחירים בקרן ממועד שינוי הסיווג כאמור. "החשיפה המנייתית של הקרן" – סה"כ החשיפה שהקרן יוצרת למניות, למעט חשיפה מנייתית הנוצרת בעקבות מעבר של אג"ח להמרה למסלול מנייתי או חצי מנייתי.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
8. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.

**כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 14/11/2016. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום המסחר העשירי מיום שהחלה החריגה.
קרא עוד
1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות מחוץ לישראל במטבע דולר ארה"ב ו/או הצמודות לדולר ארה"ב.
2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפחות 90% מנכסי הקרן יושקעו בניירות ערך הנסחרים ו/או הצמודים לדולר ארה"ב ו/או בפיקדונות צמודי דולר ו/או בדולר ארה"ב.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* בשיעור שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
8. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
1. שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון) ו/או פקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ- 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג הנסחרות מחוץ לישראל.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. בכוונת מנהל הקרן לפעול לצמצום החשיפה למט"ח, לרבות באמצעות פעילות בנגזרים, על מנת להקטין את השפעת שערי המט"ח על מחירי היחידה והפדיון של יחידות הקרן, הכל בכפוף להוראות כל דין, כך שהחשיפה המרבית של הקרן למט"ח, בערכה המוחלט, לא תעלה על 30%.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
7. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בחו"ל.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
7. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי מהיום בו החלה החריגה.
8. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות מחוץ לישראל (לרבות באמצעות תעודות פקדון) לרבות באמצעות ETF שנכס הבסיס שלהן הינו אג"ח כאמור או מדד כאמור, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב כאמור שלא באמצעות תעודות פקדון.
2. בכוונת מנהל הקרן לפעול לצמצום החשיפה למט"ח, לרבות באמצעות פעילות בנגזרים, על מנת להקטין את השפעת שערי המט"ח על מחירי היחידה והפדיון של יחידות הקרן, הכל בכפוף להוראות כל דין, כך שהחשיפה המרבית של הקרן למט"ח, בערכה המוחלט, לא תעלה על 30%.
3. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
4. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה**.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
7. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.


**כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 14/11/2016. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום המסחר העשירי מיום שהחלה החריגה.


קרא עוד
1. שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג ו/או פקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ- 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג הנסחרות מחוץ לישראל (שלא באמצעות תעודות פקדון), לרבות באמצעות ETF שנכס הבסיס שלהן הינו אג"ח כאמור או מדד כאמור.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד ששיעור החשיפה למניות הנסחרות בחו"ל, לא יפחת מ- 50% מסה"כ החשיפה המנייתית של הקרן.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל ושאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות תוך 10 ימים מהיום בו החלה החריגה.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
7. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות מחוץ לישראל, לרבות באמצעות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות מחוץ לישראל, שלא באמצעות תעודות פקדון.
2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה*.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
7. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
1. שיעור החשיפה לאגרות החוב המדורגות (כהגדרתן להלן), לרבות באמצעות תעודות פיקדון, לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד ששיעור החשיפה לאגרות החוב המדורגות (שלא באמצעות תעודות פיקדון) לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
בסעיף זה: "אגרות החוב המדורגות"- אגרות חוב קונצרניות בדירוג A- או בדירוג מקביל לו או בדירוג גבוה ממנו (להלן: "מגבלת הדירוג").
יצוין, כי לצורך עמידה במגבלה המפורטת בסעיף זה, תחשבנה גם אגרות חוב שבמועד רכישתן לקרן או במועד מאוחר יותר, עמדו במגבלת הדירוג, ולאחר מכן דירוגן ירד, ובלבד שלא חלפו 10 ימי חישוב מחירים מהמועד שבו אגרת החוב חדלה לעמוד במגבלת הדירוג שלעיל.
2. הדירוג הממוצע של תיק אגרות החוב בקרן לא יעלה על מספר 6 בסולם ההמרה (המסמל את הדירוג A בסולם ההמרה שלהלן, דהיינו הדירוג הממוצע יהיה בין דירוג 1 לדירוג 6 כלומר הדירוג הממוצע יהיה לכל הפחות A), הכל כמפורט בדרך החישוב המובאת להלן: מנהל הקרן ימפה את הדירוג של כל אג"ח המוחזקת בקרן, בהתאם לסולם הדרגות של החברות המדרגות: Fitch או מעלות או מידרוג (להלן: "החברות המדרגות") והיה ואג"ח מדורגת על ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי שככל שקיים דירוג של החברה המדרגת מדרוג ילקח בחשבון דרוגה, במידה ומדרוג לא דירגגה ילקח בחשבון דירוגה של החברה המדרגת מעלות ובמידה ומעלות לא דירגה ילקח בחשבון דירוגה של החברה המדרגת Fitch (להלן: "ערך הבסיס"). ערך הבסיס של האג"ח יומר לערך מספרי לפי סולם ההמרה כמפורט להלן (להלן: "סולם ההמרה"). לצורך חישוב זה, אג"ח שהונפק על ידי המדינה ו/או בערבותה ייחשב לצורך ההמרה כנושא את הדירוג הגבוה ביותר בסולם ההמרה לצורך חישוב ערך הבסיס. מנהל הקרן יערוך סיכום משוקלל של הערכים המספריים של האג"ח המוחזקות בקרן ביחס לשיעור כל אג"ח מתוך השווי הנקי של כלל האג"ח המוחזקות בקרן ולערך המספרי שלה (להלן: "הערך המספרי הכולל"). כלל הערך המספרי הכולל חלקי מספר שלם, אזי יעוגל למספר השלם הגבוה הקרוב לו ביותר. הערך המספרי הכולל שקיבל מנהל הקרן בהתאם לסולם ההמרה משקף את הדירוג הממוצע של תיק אגרות החוב בקרן. מקום שעלה הדירוג הממוצע של תיק אגרות החוב בקרן מעל למספר 6 (המשקף דירוג הנמוך מדירוג A בסולם ההמרה), יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות כאמור לעיל, עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו עלה הדירוג הממוצע של תיק אגרות החוב בקרן מעל המספר 6 (המשקף ירידה מתחת לדירוג הממוצע A של תיק אגרות החוב בקרן בהתאם לסולם ההמרה). למען הסר ספק, סולם ההמרה הינו סולם שנערך על ידי מנהל הקרן ואינו מייצג את סולמות הדירוג של חברות הדירוג בהכרח.
3. משך החיים הממוצע של תיק אגרות החוב המדורגות לא יעלה על 4 שנים.
4. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
5. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח בדירוג (BBB-) מינוס או דירוג מקביל לו. יצוין, כי לצורך עמידה במגבלה המפורטת בסעיף זה, תחשבנה גם אג"ח שבמועד רכישתן לקרן היו מדורגות בדירוג הגבוה מ- (BBB-) מינוס, או דירוג מקביל לו ולאחר מכן דירוגן ירד ל (BBB-) מינוס, או דירוג מקביל לו, ובתנאי שלא חלפו 10 ימי חישוב מחירים מהמועד שבו ירד דירוגה של אג"ח כאמור.
7. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה *.
8. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידיקרא עוד
1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות, לרבות באמצעות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות שלא באמצעות תעודות פקדון.
יצויין למען הסר ספק, כי מנהל הקרן רשאי לפעול בגמישות מלאה לפי שיקול דעתו לעניין אופן יצירת החשיפה לאג"ח הקונצרני, והוא עשוי ליצור חשיפה כאמור, בין היתר, באמצעות שילוב של חשיפות אג"חיות קונצרניות מאפיקים שונים כמפורט להלן, בו זמנית, כולם, חלקם או אחד מהם: 1. צמוד; 2. שקלי.
2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה*.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס הבסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
7. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י המדינה.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח לא ממשלתיות לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי מהיום בו החלה החריגה.
6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
7. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
8. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.


**כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי מיום 14/11/2016. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הדירוג הראשונה כאמור, לדרגה נמוכה ממנה או חדל להיות מדורג, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום המסחר העשירי מיום שהחלה החריגה.


קרא עוד
1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות צמיחה כהגדרתן להלן.
בסעיף זה: "מניות צמיחה" - מניות של חברות שרווחיהן צפויים לצמוח בשיעור מעל הממוצע ביחס לחברות אחרות בתעשייה שלהן וביחס לשוק הכללי.
לצורך בחינת סיווגה של מניה כמניית צמיחה, פיתח מנהל הקרן מודל אנליטי אשר מתבסס על הפרמטרים הבאים: מכפיל הון , מכפיל רווח ומכפיל מכירות (להלן: "המודל"). בהתאם לתוצאות המודל ייקבע האם המניה תחשב כמניית צמיחה או לאו.
יצויין, כי במידה וע"פ תוצאות המודל סיווגה של מניה מסוימת כמניית צמיחה אינו תקף עוד, תמשיך ותחשב מניה זו כמניית צמיחה לצורך עמידה בתנאי סעיף זה, כל עוד לא חלפו 30 ימי חישוב מחירים בקרן ממועד שינוי הסיווג כאמור.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
7. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה הצמודות למדד המחירים לצרכן.
2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה**. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
7. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
1. שיעור חשיפת הקרן לאג"ח מכל סוג ו/או פקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן .
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
7. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת הדירוג הראשונה** באמצעות הפקדת מזומנים ופיקדונות.קרא עוד
המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד