03-טלפון: 7132323
אני מעוניין שנציג ילין-לפידות יצור איתי קשר
אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטיך לגורם אחר

קרנות נאמנות

ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות מציעה למשקיעים מגוון אפיקי השקעה באמצעות קרנות נאמנות המתמחות באג"ח, קרנות נאמנות המתמחות במט"ח, קרנות נאמנות המתמחות במניות וקרנות נאמנות משולבות.

מנהל הקרן נושא מאמצעיו בתשלום העמלות בגין ביצוע עסקות בנכסי כל הקרנות המנוהלות על ידו ולא מאמצעי כל קרן (לפרטים ראה תשקיף מנהל הקרן לעניין תשלומים שעשויים להיפרע מנכסי קרנות).

יו"ר דירקטוריון ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות: יאיר לפידות.

מנכ"לים משותפים ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות: אורי קרן ואסף אלדר.

 

פניה לממונה על פניות הציבור


מהן קרנות נאמנות?

קרנות נאמנות הינן הסדר המיועד להשקעה משותפת בניירות ערך. כספם של משקיעים שונים מושקעים בקרן הנאמנות ומשמשים אותה לרכישת ניירות ערך שונים ולהפקת רווחים (אין באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי). השקעה בקרנות נאמנות מאפשרת למשקיע ליהנות משירותי ניהול השקעות מקצועיים גם בהשקעה של סכומים קטנים יחסית. יתרון נוסף הוא נזילות הכספים - ניתן לפדות את יחידות ההשתתפות בקרן הנאמנות באופן כמעט מיידי.

פעילותן של קרנות נאמנות מבוססת על הסכם בין "נאמן" לבין "מנהל הקרן" לפי חוק להשקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד (1994) והתקנות לפיו. "הנאמן" הוא חברה שתפקידה להחזיק בנכסי קרן הנאמנות עבור המשקיעים בקרן ולפקח על ביצוע מדיניות השקעה ומילוי הוראות הסכם הקרן. בהתאם לחוק השקעות משותפות בנאמנות "הנאמן" הוא חברה לנאמנות. "המנהל" הוא חברה לניהול קרנות נאמנות שתפקידה לבצע את עסקות הרכישה והמכירה של ניירות ערך עבור הקרן, להפיץ ולפדות את יחידות הקרן, להפקיד את ניירות ערך בידי הנאמן, לדווח על פעולות הקרן וביצוע ניהול מדיניות ההשקעות בקרן בהתאם לחוק השקעות משותפות בנאמנות.


פרופיל החשיפה של קרנות נאמנות

פרופיל החשיפה של קרן נאמנות הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.

  אפיון לחשיפות קרנות נאמנות  - טבלת קודים
  שיעור השקעה מירבי    חשיפה למניות    חשיפה למט"ח  

0%

0

0

10%

1

A

 30%

2

B

 50%

3

C

 120%

4

D

200%

5

E

מעל 200%

6

F

* הכללת הסימן (!) בשם קרן הנאמנות משמעותו, כי על פי מדיניות ההשקעות של הקרן, שיעור החשיפה האפשרי שלה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כאמור בפרופיל החשיפה של הקרן.  ** "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו.


יובהר, כי מדיניות ההשקעות מטה הינה מדיניות ההשקעות שבתוקף. בחלק מהקרנות, ייתכן כי נוסח מדיניות ההשקעות אינו זהה במלואו לנוסח המופיע בדיווח הפומבי/תשקיף הקרן האחרון שפורסמו באתר המגנ"א ע"י מנהל הקרן בהתאם להנחיות רשות ניירות ערך ביחס למועדי הדיווחים והמודעות לעניין זה. נוסח מעודכן של מדיניות ההשקעות יפורסם במערכת המגנ"א בהתאם להנחיות רשות ניירות ערך. אין האמור משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות. רכישה יחידות על בסיס תשקיף בתוקף בלבד. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.

ילין לפידות (0B) תיק מספר 1 ללא מניות | 5114392

בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים, ובלבד שלפחות 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן בכפוף לתמהיל ולעקרונות הכלליים להשקעה המפורטים בתשקיף הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשיווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן "מוגבלת בניירות ערך חוץ", כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי הקרן), התשנ"ה-1994 (להלן:"תקנות המחירים"). הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה**. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות תוך 3 חודשים מהיום בו החלה החריגה. ביום 05.11.2009 נחתם עם הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ הסכם לקבלת פרסומים, הכוללים שיעורי חשיפה מומלצים, לאפיקי השקעה שונים, ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של הבנק, לצורכי ניהול מדיניות ההשקעות של הקרן. מנהל הקרן יתאים את תמהיל השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות של "תיק מס' 1", הכולל שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעות שונים ועקרונות כללים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר הבנק. מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לפרסומים כאמור, וזאת עד ליום חישוב המחירים העשירי, לאחר כל שינוי בפרסום כאמור. מנהל הקרן יתאים את נכסי הקרן לשיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, ולעקרונות הכלליים להשקעה בהתאם לפרסומי הבנק, ובכפוף לאמור לעיל. ובלבד שלא יחרוג בשיעור של עד 5%, ביתר או בחסר, משיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, בהתאם לפרסומים.

ילין לפידות (00) אג"ח מדורג ללא מניות | 5111935

1. לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב (למעט אג"ח מדינת ישראל) בדירוג -BBB) BBB מינוס) או בדירוג מקביל לו או בדירוג גבוה ממנו, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, ובלבד ששיעור החשיפה לאגרות חוב כאמור (שלא באמצעות תעודות פקדון) לא יפחת מ-50%. 2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ולמט"ח.
3. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה**. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות תוך 3 חודשים מהיום בו החלה החריגה.
4. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
5. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

ילין לפידות (00) ממשלתי צמוד בינוני ללא מניות | 5111927

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה הצמודות למדד המחירים לצרכן. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שמשך החיים הממוצע של תיק איגרות החוב, שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה הצמודות למדד המחירים לצרכן, לא יפחת משנתיים ולא יעלה על 4 שנים. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח ולמניות. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה**. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.

ילין לפידות (2C) מודל + 15% | 5115092

1. לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב מכל סוג, פיקדונות ומזומנים, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פיקדון). יתרת נכסי הקרן יושקעו לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, הכל בכפוף לתמהיל המפורט להלן, ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וששיעור החשיפה של הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
2. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה** לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
4. ביום 17.05.2010 נחתם עם בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "הבנק") הסכם לקבלת פרסומים הכוללים שיעורי חשיפה מומלצים, לאפיקי השקעה שונים, המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של הבנק, לצורכי ניהול מדיניות ההשקעות של הקרן.
5. מנהל הקרן יתאים את תמהיל השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות של "תיק מס' 15", הכולל שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעות שונים, המתפרסמים מעת לעת באתר מנהל הקרן/ הבנק. מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לפרסומים כאמור, וזאת עד ליום חישוב המחירים העשירי, לאחר כל שינוי בפרסום כאמור.
6. מנהל הקרן יתאים את נכסי הקרן לשיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, בהתאם לפרסומי הבנק, ובכפוף לאמור בסעיף 5 לעיל. ובלבד שלא יחרוג בשיעור של עד 5%, ביתר או בחסר, משיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, בהתאם לפרסומים.
7. להלן תמהיל ההשקעות של הקרן נכון ליום 24.08.2015: מדד/מט"ח (חשיפה למט"ח שלא באמצעות מניות או מדדי מניות) - 35.10%, שקלי 49.90%, מניות בארץ 4.50%, מניות בחו"ל 10.50%. יצוין, כי תמהיל ההשקעות עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שיינתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן.
8. לפירוט אודות ההסכם לקבלת הפרסומים כאמור וכן לפרשנות המונחים בהם נעשה שימוש במדיניות ההשקעות, לרבות: אתר, פרסום, תמהיל, אפיק וכיו"ב, יש לעיין בתשקיף הקרן – חלק א' שפורסם באתר הרשות ביום 29.06.2011, מספר אסמכתא 2011-03-196356, וכן באתר הבנק: (https://www.mizrahi-tefahot.co.il/cgi-bin/bvisapi.dll/Mizrahi/navigate/product.jsp?cid=-9965&id=254958904).

ילין לפידות (4A) מניות ישראל | 5114897

1. שיעור חשיפת נכסי הקרן, בכל עת, למניות הנסחרות בישראל שהונפקו ע"י חברות, אשר חילקו דיבידנד בשלוש השנים האחרונות לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה** לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
עד ליום 9.4.14 היה שם הקרן: ילין לפידות (4A) מניות דיבידנד.

ילין לפידות (2A) שקלית פלוס | 5114913

1. לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפקדונות בשקלים ו/או למזומנים בש"ח, ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב לא צמודות מכל סוג ו/או לפקדונות בשקלים ו/או למזומנים בש"ח.
2. שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, לרבות באמצעות תעודות פקדון.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן לנכסים שאינם שקליים לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. משך החיים הממוצע (מח"מ) של נכסי הקרן לא יעלה על 3 שנים.
5. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
7. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה** לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.
8. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
9. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.

ילין לפידות (10) ריבית משתנה פלוס | 5114905

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב נושאות ריבית משתנה, לרבות באמצעות תעודות פקדון ובלבד שלפחות 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב כאמור, שלא באמצעות תעודות פקדון. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למט"ח ושיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן "מוגבלת בניירות ערך חוץ", כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה- 1994. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** בשיעור של עד 10%.

ילין לפידות (0B)(!)** אג"ח כללי ללא מניות | 5108915

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון ובלבד שלפחות 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב כאמור, שלא באמצעות תעודות פקדון. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ושיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. הכללת הסימן (!) בשם הקרן משמעותו, כי על פי מדיניות ההשקעות של הקרן, הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה**.

ילין לפידות (1B)(!)*י 10/90 צמיחה | 5119243

1. שיעור החשיפה של הקרן לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים לא יפחת מ- 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פיקדון).
יצוין למען הסר ספק, כי מנהל הקרן רשאי לפעול בגמישות מלאה לפי שיקול דעתו לעניין אופן יצירת החשיפה לאג"ח, והוא עשוי ליצור חשיפה כאמור, בין היתר, באמצעות שילוב של חשיפות אג"חיות מאפיקים שונים כמפורט להלן, בו זמנית, כולם, חלקם או אחד מהם: 1. קונצרני; 2. ממשלתי; 3. צמוד; 4. שקלי.
2. בכוונת מנהל הקרן לבצע עסקאות השאלת ניירות ערך מנכסי הקרן על מנת למקסם את התשואה הכוללת של הקרן (Total Return), וזאת בכפוף לתנאי השוק והביקוש הקיים לשאילת נכסים כאמור.
3. "Total Return" (תשואה כוללת) משמעותו, שתשואת הקרן נגזרת הן משינויים במחירי הנכסים שאליהם הקרן חשופה והן מהכנסות הנובעות מנכסים אלו, לרבות ריביות, דיבידנדים ודמי השאלה.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה** בשיעור שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד שהחשיפה למניות צמיחה כהגדרת המונח להלן, לא תפחת מ- 50% מסה"כ החשיפה המנייתית של הקרן כהגדרתה להלן:
"מניות צמיחה" - מניות של חברות שמנהל הקרן מעריך כי רווחיהן צפויים לצמוח בשיעור מעל הממוצע ביחס לחברות אחרות בתעשייה שלהן וביחס לשוק הכללי.
מנהל הקרן מינה פורום ייעודי שתפקידו הינו לדון ולבחון סיווגן של מניות כמניות צמיחה או לאו (להלן: "הפורום");
הפורום מתכנס לכל הפחות אחת לשבועיים, בישיבותיו בוחן הפורום הגדרת מניות נוספות כמניות צמיחה וכן בוחן את תוקף קביעותיו ביחס למניות שכבר הוגדרו על ידו כמניות צמיחה, בין היתר בשל שינויים בחברות שהנפיקו מניות אלו, ככל שיתרחשו שינויים כאמור.
יצויין, כי במידה והפורום יחליט כי הגדרתה של מניה מסוימת כמניית צמיחה אינה תקפה עוד, תמשיך ותחשב מניה זו כמניית צמיחה לצורך עמידה בתנאי סעיף זה, כל עוד לא חלפו 10 ימי חישוב מחירים בקרן ממועד החלטת הפורום כאמור.
"החשיפה המנייתית של הקרן" – סה"כ החשיפה שהקרן יוצרת למניות, למעט חשיפה מנייתית הנוצרת בעקבות מעבר של אג"ח להמרה למסלול מנייתי או חצי מנייתי.
7. יצויין, כי בכוונת מנהל הקרן ליצור בכל עת חשיפה חיובית למניות צמיחה כהגדרתן לעיל, אך הוא אינו מתחייב לכך.
8. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
9. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

ילין לפידות (2B)י 20/80 | 5116488

שיעור חשיפת הקרן לאג"ח מכל סוג ו/או פקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ-80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה** לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.

ילין לפידות (0A)(!)** מד"פ | 5116314

החשיפה לאגרות חוב קונצרניות (לרבות באמצעות תעודות פקדון), המומלצות על פי מודל דירוג פנימי לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד שלפחות 50% מהשווי יהיו חשופות לאגרות חוב כאמור, שלא באמצעות תעודות פקדון. "מודל דירוג פנימי" – מודל אנליטי שפותח ע"י מנהל הקרן, לצורך בחירת אגרות החוב הקונצרניות שיכללו בנכסי הקרן, אשר מתבסס על קריטריונים כמותיים ואיכותיים מנהל הקרן יימנה וועדה, אשר חבריה יהיו בעלי תפקידים בקבוצת ילין לפידות. הוועדה תבחן אג"ח קונצרני על סמך קריטריונים כמותיים ואיכותיים שונים ביחס לאגרות חוב אלו, בהתבסס, בין השאר, על פרמטרים חשבונאיים ודיווחי החברות ובכללם יכולת החזרת החוב, נתונים ביחס לחברה המנפיקה, רווח תפעולי, בחינת מרווחי תשואה וכיו"ב. בהתאם למודל ייקבע דירוג פנימי לאג"ח הקונצרני שנבחן ע"י הוועדה ובהתבסס על דירוג זה ייקבע האם אגרת החוב תכלל בנכסי הקרן או לאו. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ושיעור החשיפה למט"ח לא יעלה על 10%. החשיפה לאגרות חוב קונצרניות לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה**. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

ילין לפידות (1A) עד 3 שנים 10/90 | 5115886

1. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח מכל סוג ו/או פקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן לאגרות החוב המדורגות, כהגדרתן להלן, שלא באמצעות תעודות פקדון,לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
בסעיף זה: "אגרות החוב המדורגות" - אג"ח (למעט אג"ח מדינת ישראל) בדירוג A ומעלה או דירוג מקביל לו.
2. שיעור חשיפת הקרן לאג"ח ממשלת ישראל ו/או למק"מ לא יפחת מ-25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. המח"מ הכולל של אגרות החוב ביחד עם הפיקדונות והמזומנים לא יעלה על 3 שנים.
4. מח"מ תיק אגרות החוב המדורגות לא יעלה על 3 שנים.
5. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד שהחשיפה למניות שהונפקו ע"י חברות, אשר חילקו דיבידנד בשלוש השנים האחרונות בכל עת (להלן: "מניות דיבידנד"), לא תפחת מ- 50% מסה"כ החשיפה המנייתית של הקרן כהגדרתה להלן: "החשיפה המנייתית של הקרן" – סה"כ החשיפה שהקרן יוצרת למניות, למעט חשיפה מנייתית הנוצרת בעקבות מעבר של אג"ח להמרה למסלול מנייתי או חצי מנייתי.
6. יצויין, כי בכוונת מנהל הקרן ליצור בכל עת חשיפה חיובית למניות דיבידנד, אך הוא אינו מתחייב לכך.
7. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
8. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
9. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
10. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
עד ליום 08/01/2014 שם הקרן היה ילין לפידות (1A) מדורג עד 3 שנים + 10. החל מיום 09/01/2014 עד ליום 09/04/2014 שם הקרן ילין לפידות (1A) מדורג עד 3 שנים + 10%. החל מיום 10/04/2014 שם הקרן ילין לפידות (1A) עד 3 שנים 10/90.

ילין לפידות (1B) מדינה + 10% | 5115787

1. לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח קונצרני, לרבות באמצעות תעודות פיקדון לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
7. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

ילין לפידות (1A) י10/90 | 5115704

שיעור החשיפה של הקרן לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפקדונות ו/או למזומנים לא יפחת מ- 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון, לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות שהונפקו ע"י חברות, אשר חילקו דיבידנד בשלוש השנים האחרונות בכל עת (להלן: "מניות דיבידנד"), לא יפחת מ- 50% מסה"כ החשיפה המנייתית של הקרן, כהגדרתה להלן: "חשיפה המנייתית של הקרן" - סה"כ החשיפה שהקרן יוצרת למניות, למעט חשיפה מנייתית הנוצרת בעקבות מעבר של אג"ח להמרה למסלול מנייתי או חצי מנייתי. בכוונת מנהל הקרן ליצור בכל עת חשיפה חיובית למניות דיבידנד אך הוא אינו מתחייב לכך. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.

ילין לפידות (2D)י 30/70 | 5121728

1. לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב מכל סוג (לרבות תעודות פיקדון) ו/או בפיקדונות ו/או במזומנים.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

ילין לפידות (0B)(!)*י High Yield | י5119094

1. החשיפה לאג"ח High Yield (כהגדרתן להלן) לרבות באמצעות תעודות פקדון, לא תפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאג"ח High Yield שלא באמצעות תעודות פקדון, לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בסעיף זה: "אג"ח High Yield" - אגרות חוב (למעט אג"ח מדינת ישראל) שאינן מדורגות על ידי חברה מדרגת ו/או אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג הנמוך מ- (-BBB) או מדירוג מקביל לו (להלן: "מגבלת הדירוג") והכול בכפוף להוראות הדין, לרבות אג"ח שבמועד רכישתן לקרן עמדו במגבלת הדירוג, ולאחר מכן דירוגן השתנה כך שאינן עומדות עוד במגבלת הדירוג, ובלבד שלא חלפו 10 ימי חישוב מחירים מהמועד שבו אגרת החוב חדלה לעמוד במגבלת הדירוג שלעיל.
2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
3. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה**.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

ילין לפידות (1B)י 5/95 | 5119060

1. לפחות 95% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפקדונות ו/או למזומנים.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגרות חוב ממשלתיות ומלווה קצר מועד לא יפחת מ- 60%.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגרות חוב קונצרניות לא תעלה על - 25%.
4. משך החיים הממוצע של תיק האג"ח בקרן לא יעלה על חמש שנים.
5. שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
7. שיעור החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.
8. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
9. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.

ילין לפידות (0B)(!)*י Total Return | י5118088

1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון.
יצויין למען הסר ספק, כי מנהל הקרן רשאי לפעול בגמישות מלאה לפי שיקול דעתו לעניין אופן יצירת החשיפה לאג"ח, והוא עשוי ליצור חשיפה כאמור, בין היתר, באמצעות שילוב של חשיפות אג"חיות מאפיקים שונים כמפורט להלן, בו זמנית, כולם, חלקם או אחד מהם: 1. קונצרני; 2. ממשלתי; 3. צמוד; 4. שקלי
2. "Total Return" (תשואה כוללת) משמעותו, שתשואת הקרן נגזרת הן משינויים במחירי הנכסים שאליהם הקרן חשופה והן מהכנסות הנובעות מנכסים אלו, לרבות ריביות ודמי השאלה.
3. בכוונת מנהל הקרן לבצע עסקאות השאלת ניירות ערך מנכסי הקרן על מנת למקסם את תשואת הקרן, וזאת בכפוף לתנאי השוק והביקוש הקיים לשאילת נכסים כאמור.
4. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
5. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה**.
7. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
8. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

ילין לפידות (1A) מד"פ + 10% | 5117502

1. החשיפה לאגרות חוב קונצרניות, המומלצות על פי מודל דירוג פנימי (כמפורט להלן), לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן שלא באמצעות תעודות פקדון. בסעיף זה: (מד"פ) "מודל דירוג פנימי" – מודל אנליטי שפותח ע"י מנהל הקרן, לצורך בחירת אגרות החוב הקונצרניות שיכללו בנכסי הקרן, אשר מתבסס על קריטריונים כמותיים ואיכותיים שיפורטו מטה בסעיף זה (להלן: " המודל"). מנהל הקרן יימנה וועדה, אשר חבריה יהיו בעלי תפקידים בקבוצת ילין לפידות (להלן: "הוועדה"). הוועדה תבחן אג"ח קונצרני על סמך קריטריונים כמותיים ואיכותיים שונים ביחס לאגרות חוב אלו, בהתבסס, בין השאר, על פרמטרים חשבונאיים ודיווחי החברות ובכללם יכולת החזרת החוב, נתונים ביחס לחברה המנפיקה, רווח תפעולי, בחינת מרווחי תשואה וכיו"ב. בהתאם למודל ייקבע דירוג פנימי לאג"ח הקונצרני שנבחן ע"י הוועדה ובהתבסס על דירוג זה ייקבע האם אגרת החוב תכלל בנכסי הקרן או לאו. באחריות הוועדה לבחון את המודל מעת לעת, לעמוד על טיבו ולבצע בו שינויים ועדכונים במידת הצורך.
2. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה** בשיעור שאינו עולה על 10% מנכסי הקרן.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
7. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.
עד ליום 8.1.14 היה שם הקרן: ילין לפידות (1A) מד"פ + 10.

ילין לפידות (0B) תיק השקעות ללא מניות | 5117304

1. שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לרבות מק"מ ו/או אג"ח להמרה שאינן יוצרות חשיפה למניות ו/או תעודות סל על אג"ח כאמור לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, לרבות באמצעות תעודות פקדון.
2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
3. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה**.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
7. ביום 17.05.2010 נחתם עם בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "הבנק") הסכם לקבלת פרסומים, הכוללים שיעורי חשיפה מומלצים, לאפיקי השקעה שונים, המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של הבנק, לצורכי ניהול מדיניות ההשקעות של קרנות שבניהול מנהל הקרן.
8. מנהל הקרן יתאים את תמהיל השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות של "תיק 0 - ללא מניות", הכולל שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעות שונים המתפרסמים מעת לעת באתר הבנק. מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לפרסומים כאמור, וזאת עד ליום חישוב המחירים העשירי , לאחר כל שינוי בפרסום כאמור.
9. מנהל הקרן יתאים את נכסי הקרן לשיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, בהתאם לפרסומי הבנק, ובכפוף לאמור בסעיף 8 לעיל. ובלבד שלא יחרוג בשיעור של עד 5%, ביתר או בחסר, משיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, בהתאם לפרסומים.
10. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות תוך 3 חודשים מהיום בו החלה החריגה.

ילין לפידות (00) שקלית 1-4 שנים | 5117296

1. נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח (לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בש"ח ותעודות חוב לא צמודות נקובות בש"ח) (להלן ביחד: "אג"ח שקליות"), אופציות על אגרות חוב כאמור, אופציות על שער הריבית השקלית, מזומנים בש"ח, פיקדונות בש"ח לזמן קצוב ותעודות פיקדון ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח שקלי ממשלתי.
2. משך החיים הממוצע של תיק האג"ח השקליות שיוחזקו בקרן לא יפחת משנה ולא יעלה על ארבע שנים.
3. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
4. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח.
5. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה**.
6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
8. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.

ילין לפידות (2B) תיק השקעות + 15% | 5117312

1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, פיקדונות ומזומנים.
2. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה** לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. ביום 05.11.2009 נחתם עם "הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ" (להלן: "הבנק") הסכם לקבלת פרסומים, הכוללים שיעורי חשיפה מומלצים, לאפיקי השקעה שונים, ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של הבנק, לצורכי ניהול מדיניות ההשקעות של קרנות שבניהול מנהל הקרן.
6. מנהל הקרן יתאים את תמהיל השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות של "תיק מס' 2", הכולל שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעות שונים ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר מנהל הקרן/ הבנק. מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לפרסומים כאמור, וזאת עד ליום חישוב המחירים העשירי, לאחר כל שינוי בפרסום כאמור.
7. מנהל הקרן יתאים את נכסי הקרן לשיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, ולעקרונות הכלליים להשקעה בהתאם לפרסומי הבנק, ובכפוף לאמור בסעיף 6 לעיל. ובלבד שלא יחרוג בשיעור של עד 5%, ביתר או בחסר, משיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, בהתאם לפרסומים.
8. להלן תמהיל ההשקעות של הקרן נכון ליום 24.08.2015 צמוד מדד- 37%, שקלי- 38%, חשיפה למט"ח שלא באמצעות מניות או מדדי מניות - 10%, מניות- 15%. יצוין, כי תמהיל ההשקעות עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שיינתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן.
9. להלן עקרונות כלליים להשקעה של הקרן נכון ליום 24.08.2015:
א. לפחות 20% מהתיק באג"ח של ממשלת ישראל ו/או בפיקדונות. ניתן להחליף באג"ח ו/או כתבי התחייבות של בנקים מקומיים המדורגים בדירוג AA+ ומעלה עד מחצית מהחשיפה הממשלתית הנדרשת.
ב. משך החיים הממוצע (מח"מ) של תיק ההשקעות לא יעלה על 5 שנים. בנוסף, מח"מ הנייר הבודד לא יעלה על 6 שנים.
ג. אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדרוג ישראלי של A ומעלה, ואגרות חוב זרות המדורגות בדרוג של BBB- ומעלה.
ד. בעת יצירת חשיפה למדד אגרות חוב בין אם באמצעות השקעה ישירה ובין אם באמצעות מוצרי מדדים, העקרונות המפורטים בסעיפים ב' ו-ג' לעיל יבחנו ביחס לנתונים הממוצעים של המדד לפי העניין ולא בהכרח ביחס לכל אחד מניירות הערך המרכיבים את המדד כאמור.
ה. יש להסיט לפחות שני שלישים מהחשיפה המנייתית לשווקי חו"ל.
יצוין, כי העקרונות הכלליים להשקעה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שיינתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן.
10. לפירוט אודות ההסכם לקבלת הפרסומים כאמור וכן לפרשנות המונחים בהם נעשה שימוש במדיניות ההשקעות, לרבות: אתר, פרסום, תמהיל, אפיק, עקרונות כלליים להשקעה, שיעורי השקעה מומלצים וכיו"ב, יש לעיין באתר הבנק (www.fibi.co.il).
11. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
12. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

ילין לפידות (00)(!)** מד"פ שקלי | 5116777

1. החשיפה לאגרות חוב קונצרניות שקליות (לרבות באמצעות תעודות פקדון), המומלצות על פי מודל דירוג פנימי (כמפורט להלן), לא תפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב כאמור שלא באמצעות תעודות פקדון.
יצויין, כי לצורך עמידה במגבלה המפורטת בסעיף זה, תחשבנה גם אגרות חוב שבמועד רכישתן לקרן היו מומלצות על פי מודל הדירוג הפנימי, ולאחר מכן פסקו מלהיות מומלצות עפ"י המודל, ובתנאי שלא חלפו 10 ימי חישוב מחירים מהמועד שבו אג"ח כאמור פסק מלהיות מומלץ על פי מודל הדירוג הפנימי.
2. בסעיף זה: (מד"פ) "מודל דירוג פנימי" - מודל אנליטי שפותח ע"י מנהל הקרן, לצורך בחירת אגרות החוב הקונצרניות שיכללו בנכסי הקרן, אשר מתבסס על קריטריונים כמותיים ואיכותיים שיפורטו מטה בסעיף זה (להלן: "המודל").
מנהל הקרן יימנה וועדה, אשר חבריה יהיו בעלי תפקידים בקבוצת ילין לפידות (להלן: "הוועדה").
הוועדה תבחן אג"ח קונצרני על סמך קריטריונים כמותיים ואיכותיים שונים ביחס לאגרות חוב אלו, בהתבסס, בין השאר, על פרמטרים חשבונאיים ודיווחי החברות ובכללם יכולת החזרת החוב, נתונים ביחס לחברה המנפיקה, רווח תפעולי, בחינת מרווחי תשואה וכיו"ב.
בהתאם למודל ייקבע דירוג פנימי לאג"ח הקונצרני שנבחן ע"י הוועדה ובהתבסס על דירוג זה ייקבע האם אגרת החוב תכלל בנכסי הקרן או לאו. באחריות הוועדה לבחון את המודל מעת לעת, לעמוד על טיבו ולבצע בו שינויים ועדכונים במידת הצורך.
3. שיעור החשיפה לנכסים שאינם שקליים לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
5. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח.
6. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** בשיעור שלא יעלה על 100% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
7. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
8. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.

ילין לפידות (00) מדינה ללא מניות | 5118369

1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה.
2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
3. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח.
4. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה**. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.

ילין לפידות (00) כספית | 5118351

1. אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות שיתרת התקופה עד למועד פדיונן אינה עולה על שנה אחת, ואם הוצאו שלא על ידי המדינה - דרגתן AA (או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך.
2. אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר שאינן צמודות ואם הוצאו שלא ע"י המדינה - דרגתן AA (או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך ומתקיים בהן גם לפחות אחד מאלה:
א. הן נושאות ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות.
ב. הן ניתנות לפדיון פעם אחת לפחות בתקופה של שישה חודשים ותנאי פדיונן או המרתן גורמים לכך שתנודתיותן דומה לתנודתיות של אגרות חוב כאמור בסעיף 1 לעיל.
3. מלווה קצר מועד שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על 13 חודשים.
4. תעודות חוב שאינן צמודות, ודרגתן A-1 (או דירוג מקביל לו) או דירוג גבוה מכך ומתקיימים בהן התנאים המפורטים בתקנה 2א(א)(4) לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המירביים), התשנ"ה-1994.
5. פקדונות לזמן קצוב ומזומנים בש"ח ובלבד ששיעור ההחזקה של הקרן בפקדונות ובמזומנים לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יחד עם זאת, אם המספר המצטבר של הימים שבהם עלה שווי המזומנים והפיקדונות על השיעור האמור, לא עלה על 180 ימים במשך שנים עשר חודשים, לא יהווה הדבר חריגה מהתקנות.
6. שווי פקדונות לזמן קצוב יחד עם שווי תעודות חוב לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
7. משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בקרן, לא יעלה, בכל עת, על 90 ימים.
8. כל ניירות הערך המוחזקים בקרן יהיו נקובים בש"ח והפיקדונות לזמן קצוב והמזומנים שיוחזקו בקרן יהיו בש"ח בלבד.
9. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ולמט"ח.
10. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה**.
11. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

הודעה על פרוק קרן הנאמנות "ילין לפידות (00) כספית"* (מספר קרן: 5118351) - מנהל הקרן מודיע כי הקרן עומדת בפני תהליך פרוק. עילת הפרוק: בהתאם לסעיף 103(2) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (להלן - "החוק"), החליט מנהל הקרן ביום 02/03/2015 לפרק את קרן הנאמנות שלעיל בהתאם להוראות הסכם הקרן; מועד הפרוק: 15/04/2015; המפרק יהיה מנהל הקרן; שכרו של המפרק: מנהל הקרן לא יקבל שכר בגין תפקידו כמפרק.

ילין לפידות (1A) צמוד קצר | 5118377

1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב צמודות מדד, לרבות באמצעות תעודות פקדון, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה הצמודות למדד המחירים לצרכן לא תפחת מ - 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
2. משך החיים הממוצע של תיק אגרות החוב הצמודות בקרן לא יעלה על שנתיים.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.
6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס
הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי
הקרן.
7. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

ילין לפידות (00) שקלית ממוקדת ללא מניות | 5115712

1. הקרן תיצור חשיפה לנכסים שקליים בלבד (אג"ח לא צמוד, פקדונות שקליים ו/או מזומנים בש"ח), ובלבד ששיעור חשיפת הקרן לאג"ח לא צמוד (לרבות באמצעות תעודות פקדון) לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
2. בכוונת מנהל הקרן להתמקד באפיק ו/או באפיקי השקעה, אשר להערכתו עתיד/ים להניב תשואות עודפות ביחס לאפיקי השקעה אחרים. לעניין זה: "אפיקי השקעה" - אגרות חוב קונצרניות לא צמודות ריבית קבועה, אגרות חוב קונצרניות לא צמודות ריבית משתנה, אגרות חוב ממשלתיות לא צמודות ריבית קבועה, אגרות חוב ממשלתיות לא צמודות ריבית משתנה.
3. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח.
4. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה**. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

ילין לפידות (1B)(!)** אג"ח לא מדורג + 10% | 5108899

בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל ואינן מדורגות בידי חברה מדרגת כלשהי, שלא באמצעות תעודות פקדון. לצורך עמידה במגבלה זו, תחשבנה גם אגרות חוב שבמועד רכישתן לקרן לא היו מדורגות בידי חברה מדורגת כלשהי, ולאחר מכן דורגו ע"י חברה מדרגת, ובתנאי שלא חלפו 10 ימי חישוב מחירים מהמועד שבו אג"ח כאמור החל להיות מדורג.
יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ" כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן) התשנ"ה-1994. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* בשיעור שעשוי לעלות על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, שהינו שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כאמור בפרופיל החשיפה של הקרן.
עד ליום 8.1.14 היה שם הקרן: ילין לפידות (1B)(!) אג"ח לא מדורג + 10.

ילין לפידות (1B) אג"ח כללי | 5106257

1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג שלא באמצעות תעודות פקדון.
2. שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

ילין לפידות (1B) אג"ח חברות + 10% | 5108907

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב קונצרניות, לרבות באמצעות תעודות פקדון ובלבד שלפחות 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב כאמור, שלא באמצעות תעודות פקדון. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן במניות לא יעלה בערכו על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ" כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן) התשנ"ה-1994. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** בשיעור של עד 10%. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים ה-10 לאחר היום שבו החלה החריגה.
עד ליום 8.1.14 היה שם הקרן: ילין לפידות (1B) אג"ח חברות + 10.

ילין לפידות (2B) תיק אג"ח + 30% | 5107495

בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראת כל דין, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, שלא באמצעות תעודות פקדון. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ" כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי הקניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן) התשנ"ה-1994. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** בשיעור של עד 30%. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים ה-10 לאחר היום שבו החלה החריגה.

ילין לפידות (3B) תיק אג"ח חברות + 50% | 5107479

בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות, שלא באמצעות תעודות פקדון. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ" כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי הקרן ושווי נכסי קרן) התשנ"ה 1994. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** בשיעור של עד 50%. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים ה-10 לאחר היום שבו החלה החריגה.

ילין לפידות (4B) מנייתית | 5106273

בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שווי ני"ע חוץ ואופציות חוץ שיכללו בנכסי הקרן יכול שיעלה על 10%. הקרן הינה קרן "בלתי מוגבלת בני"ע חוץ" כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן) התשנ"ה 1994. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** בשיעור של עד 120%. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים ה-10 לאחר היום שבו החלה החריגה.

ילין לפידות (4D) גמישה ממוקדת | 5114087

בהתאם להוראות הסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, יושקעו נכסי הקרן לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בכוונת מנהל הקרן להתמקד באפיק ו/או באפיקי השקעה, אשר להערכתו עתיד/ים להניב תשואות עודפות ביחס לאפיקי השקעה אחרים. לעניין זה: "אפיקי השקעה" - אגרות חוב קונצרניות, אגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב להמרה, מניות הנכללות במדד ת"א 25, מניות הנכללות במדד ת"א 75, מניות הנכללות במדד יתר וכיו"ב. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** בשיעור של עד 120%. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשיג תשואה עודפת כלשהי.

ילין לפידות (4B) יתר | 5108873

בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד היתר. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ", כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן) התשנ"ה-1994. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** בשיעור של עד 120%. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים ה-10 לאחר היום שבו החלה החריגה.

ילין לפידות (1D)(!) אג"ח חו"ל נקוב $ | 5121710

1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות מחוץ לישראל במטבע דולר ארה"ב ו/או הצמודות לדולר ארה"ב.
2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפחות 90% מנכסי הקרן יושקעו בניירות ערך הנסחרים ו/או הצמודים לדולר ארה"ב ו/או בפיקדונות צמודי דולר ו/או בדולר ארה"ב.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** בשיעור שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

ילין לפידות (2D) תיק אג"ח ומניות חו"ל | 5121199

1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בחו"ל .
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות, לרבות למניות בחו"ל, לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה** לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
7. ביום 05.11.2009 נחתם עם "הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ" (להלן: "הבנק") הסכם לקבלת פרסומים, הכוללים שיעורי חשיפה מומלצים, לאפיקי השקעה שונים, ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של הבנק, לצורכי ניהול מדיניות ההשקעות של קרנות שבניהול מנהל הקרן.
8. מנהל הקרן יתאים את תמהיל השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות של "תיק חו"ל מספר 2", הכולל שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעות שונים ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר הבנק. מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לפרסומים כאמור, וזאת עד ליום חישוב המחירים העשירי, לאחר כל שינוי בפרסום כאמור.
9. מנהל הקרן יתאים את נכסי הקרן לשיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, ולעקרונות הכלליים להשקעה בהתאם לפרסומי הבנק, ובכפוף לאמור בסעיף 8 לעיל. ובלבד שלא יחרוג בשיעור של עד 5%, ביתר או בחסר, משיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, בהתאם לפרסומים.
10. להלן תמהיל ההשקעות של הקרן נכון ליום 08/03/2015:
Fixed Income - לפחות 85% באפיק אג"ח חו"ל אשר כולל אג"ח חו"ל, פקדונות במט"ח ומזומנים במט"ח, Equity – עד 15% באפיק מנייתי חו"ל אשר כולל מניות בחו"ל, לרבות תעודות סל ו/או קרנות אינדקס נסחרות שנכס הבסיס שלהן הינו מניות כאמור. יצוין, כי תמהיל ההשקעות עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שיינתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן.

ילין לפידות (1B)י 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות – מוגנת מט"ח | 5121181

1. שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון) ו/או פקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ- 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג הנסחרות מחוץ לישראל.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. בכוונת מנהל הקרן לפעול לצמצום החשיפה למט"ח, לרבות באמצעות פעילות בנגזרים, על מנת להקטין את השפעת שערי המט"ח על מחירי היחידה והפדיון של יחידות הקרן, הכל בכפוף להוראות כל דין, כך שהחשיפה המרבית של הקרן למט"ח, בערכה המוחלט, לא תעלה על 30%.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה** לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

ילין לפידות (4D) מניות חו"ל | 5120977

1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בחו"ל.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה** לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
7. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי מהיום בו החלה החריגה.

ילין לפידות (0B)(!)* אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח | 5119847

1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות מחוץ לישראל (לרבות באמצעות תעודות פקדון) לרבות באמצעות ETF שנכס הבסיס שלהן הינו אג"ח כאמור או מדד כאמור, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב כאמור שלא באמצעות תעודות פקדון.
2. בכוונת מנהל הקרן לפעול לצמצום החשיפה למט"ח, לרבות באמצעות פעילות בנגזרים, על מנת להקטין את השפעת שערי המט"ח על מחירי היחידה והפדיון של יחידות הקרן, הכל בכפוף להוראות כל דין, כך שהחשיפה המרבית של הקרן למט"ח, בערכה המוחלט, לא תעלה על 30%.
3. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
4. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה**.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

ילין לפידות (1D)י 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 5120126

1. שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג ו/או פקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ- 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג הנסחרות מחוץ לישראל (שלא באמצעות תעודות פקדון), לרבות באמצעות ETF שנכס הבסיס שלהן הינו אג"ח כאמור או מדד כאמור.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד ששיעור החשיפה למניות הנסחרות בחו"ל, לא יפחת מ- 50% מסה"כ החשיפה המנייתית של הקרן.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל ושאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות תוך 10 ימים מהיום בו החלה החריגה.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

ילין לפידות (0D)(!)* אג"ח חו"ל | 5119961

1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות מחוץ לישראל, לרבות באמצעות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות מחוץ לישראל, שלא באמצעות תעודות פקדון.
2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה **
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

ילין לפידות (0A)י A ומעלה עד 4 שנים | 5119953

1. שיעור החשיפה לאגרות החוב המדורגות לרבות באמצעות תעודות פקדון, לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד ששיעור החשיפה לאגרות החוב המדורגות (שלא באמצעות תעודות פקדון) לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן לישראל, שלא באמצעות תעודות פקדון. בסעיף זה: "אגרות החוב המדורגות"- אגרות חוב קונצרניות בדירוג A+ או בדירוג מקביל לו או בדירוג גבוה ממנו (להלן: "מגבלת הדירוג"). יצויין, כי לצורך עמידה במגבלה המפורטת בסעיף זה, תחשבנה גם אגרות חוב שבמועד רכישתן לקרן או במועד מאוחר יותר, עמדו במגבלת הדירוג, ולאחר מכן דירוגן ירד, ובלבד שלא חלפו 10 ימי חישוב מחירים מהמועד שבו אגרת החוב חדלה לעמוד במגבלת הדירוג שלעיל.
2. משך החיים הממוצע של תיק אגרות החוב המדורגות לא יעלה על 4 שנים.
3. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח בדירוג (BBB-) מינוס או דירוג מקביל לו. יצויין, כי לצורך עמידה במגבלה המפורטת בסעיף זה, תחשבנה גם אג"ח שבמועד רכישתן לקרן היו מדורגות בדירוג (BBB-) מינוס, ולאחר מכן דירוגן ירד, ובתנאי שלא חלפו 10 ימי חישוב מחירים מהמועד שבו ירד דירוגה של אג"ח כאמור.
6. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה**. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות תוך 3 חודשים מהיום בו החלה החריגה.
7. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
8. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.

ילין לפידות (0B)(!)* אג"ח קונצרני | 5120068

1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות, לרבות באמצעות תעודות פקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות שלא באמצעות תעודות פקדון.
יצויין למען הסר ספק, כי מנהל הקרן רשאי לפעול בגמישות מלאה לפי שיקול דעתו לעניין אופן יצירת החשיפה לאג"ח הקונצרני, והוא עשוי ליצור חשיפה כאמור, בין היתר, באמצעות שילוב של חשיפות אג"חיות קונצרניות מאפיקים שונים כמפורט להלן, בו זמנית, כולם, חלקם או אחד מהם: 1. צמוד; 2. שקלי.
2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה**.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס הבסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

ילין לפידות (2B) מדינה + 15% | 5119599

1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י המדינה.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח לא ממשלתיות לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה** לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי מהיום בו החלה החריגה.
6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
7. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

ילין לפידות (4D) מניות צמיחה | 5119508

1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות צמיחה כהגדרתן להלן.
בסעיף זה: "מניות צמיחה" - מניות של חברות שמנהל הקרן מעריך כי רווחיהן צפויים לצמוח בשיעור מעל הממוצע ביחס לחברות אחרות בתעשייה שלהן וביחס לשוק הכללי. מנהל הקרן ימנה פורום ייעודי שתפקידו יהיה לדון ולבחון סיווגן של מניות כמניות צמיחה או לאו (להלן: "הפורום"). הפורום יתכנס לכל הפחות אחת לשבועיים, בישיבותיו יבחן הפורום הגדרת מניות נוספות כמניות צמיחה וכן יבחן את תוקף קביעותיו ביחס למניות שכבר הוגדרו על ידו כמניות צמיחה, בין היתר בשל שינויים בחברות שהנפיקו מניות אלו, ככל שיתרחשו שינויים כאמור.
יצויין, כי במידה והפורום יחליט כי הגדרתה של מניה מסוימת כמניית צמיחה אינה תקפה עוד, תמשיך ותחשב מניה זו כמניית צמיחה לצורך עמידה בתנאי סעיף זה, כל עוד לא חלפו 10 ימי חישוב מחירים בקרן ממועד החלטת הפורום כאמור.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ** לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות תוך 3 חודשים מהיום בו החלה החריגה.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

ילין לפידות (0A) מדדית ללא מניות | 5119516

1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה הצמודות למדד המחירים לצרכן.
2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה**. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

ילין לפידות (2C)י 25/75 | 5118617

1. שיעור חשיפת הקרן לאג"ח מכל סוג ו/או פקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן .
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה** לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות ילין לפידות