03-טלפון: 7132323
אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר
אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטיך לגורם אחר

גמל והשתלמות

ניהול ההשקעות בילין לפידות קופות גמל מתבצע על ידי צוות רחב של מנהלי השקעות ואנליסטים בפיקוחם המקצועי של רו"ח דב ילין ורו"ח יאיר לפידות. בילין לפידות מנוהלים 5 מסלולי השקעה בקופת גמל, 5 מסלולי השקעה בקרן השתלמות ו-2 מסלולי השקעה בקופה מרכזית לפיצויים.

מידע למעסיקים - שינויים בדיווח לקופות הגמל

קופת גמל

רשימת מסלולים

קרן השתלמות

רשימת מסלולים

קופה מרכזית לפיצויים

רשימת מסלולים

ילין לפידות - קופת גמל מסלול כללי

ילין לפידות - קופת גמל מסלול אג"ח

ילין לפידות - קופת גמל מסלול מנייתי  

ילין לפידות - קופת גמל מסלול כללי ב'

ילין לפידות - קופת גמל מסלול אג"ח מדינה (ללא מניות)

ילין לפידות - קרן השתלמות מסלול כללי

ילין לפידות - קרן השתלמות מסלול אג"ח  

ילין לפידות - קרן השתלמות מסלול כללי ב'

ילין לפידות - קרן השתלמות מסלול מנייתי

ילין לפידות - קרן השתלמות מסלול אג"ח מדינה (ללא מניות)

ילין לפידות - קופה מרכזית לפיצויים

ילין לפידות - קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'

 

 • חברי דירקטוריון ילין-לפידות ניהול קופות גמל, חברי הוועדות ובעלי השליטה 
 • אמנת שירות
 • יפויי כח - הרשאה לבעל רישיון לקבלת מידע
 • משיכת סכומים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה ללא צו ירושה
 • משיכת כספים מחשבון קטן בפטור ממס
 • ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו
 • משיכת כספים מקופת גמל בהתאם להוראת שעה שפורסמה ביום 18/11/2010
 • דו"ח תשואה יומית בקופות ילין לפידות לתקופה 01/06/2008-31/12/2009

 • אופן הפנייה לממונה על פניות הציבור

 • מידע בדבר כספים ללא דורש 

 • טפסים להורדה
 • רשימת נכסים רבעונית - ילין לפידות ניהול קופות גמל
 • מדיניות תגמול נושאי משרה
 • היערכות לזיהוי ולטיפול בחובות בעייתיים
 • דיווחים על הצבעות קופות גמל באסיפות כלליות 
 • דוחות תקופתיים ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 • העברת זכויות עמיתים שלא במזומן
 • מדיניות הצבעה באסיפות כלליות ואמות מידה להבטחת ממשל תאגידי נאות
 • איסוף מידע סטטיסטי
 • תרשים מבנה החזקות של הקבוצה

 • העברת טפסים חתומים בחתימה גרפית ממוחשבת

 • כתובת מייל ייעודית לעניין יישום הכרעה לפיצוי בשל איחור במשיכה ובהעברה של כספים
      (חוזר 2011-4-11)    hachraa@yl-invest.co.il 

  מסלולי קופת גמל, קרן השתלמות וקופה מרכזית לפיצויים המנוהלות ע"י ילין לפידות:

 • ילין לפידות - קרן השתלמות מסלול מנייתי

  קרן השתלמות אגרסיבית. שיעור החשיפה למניות במסלול - מעל 50%. פרופיל ההשקעה בקרן השתלמות מסלול מנייתי כרוך בסיכון גבוה מהמקובל בהשקעה בקרן השתלמות מצויה.

  ילין לפידות - קופת גמל מסלול כללי

  קופת גמל גמישה. מרכיב המניות בקופה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי השוק. שיעור החשיפה האפקטיבי למניות עומד על כ-27.4% נכון לסוף חודש יולי 2015

  ילין לפידות - קרן השתלמות מסלול כללי

  קרן השתלמות גמישה. שיעור המניות עשוי להשתנות בהתאם לתנאי השוק. שיעור החשיפה האפקטיבי למניות עומד על כ-27.0% נכון לסוף חודש יולי 2015

  ילין לפידות - קופת גמל מסלול אג"ח

  קופת גמל המתמחה בהשקעה באיגרות חוב. מרכיב האג"ח בקופה מעל 50%. שיעור החשיפה האפקטיבי למניות עומד על כ-0.8% נכון לסוף חודש יולי 2015

  ילין לפידות - קופת גמל מסלול מנייתי

  קופת גמל אגרסיבית. שיעור החשיפה למניות במסלול - מעל 50%. פרופיל ההשקעה בקופת גמל מסלול מנייתי כרוך בסיכון גבוה מהמקובל בהשקעה בקופת גמל מצויה.

  ילין לפידות - קופה מרכזית לפיצויים

  קופה מרכזית לפיצויים המיועדת למעסיקים. קופה גמישה, בה שיעור החשיפה למניות עשוי להשתנות בהתאם לתנאי השוק. שיעור החשיפה האפקטיבי למניות עומד על כ-11.9% נכון לסוף חודש יולי 2015

  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים - כללי ב'

  קופה מרכזית לפיצויים המיועדת למעסיקים. קופה גמישה, בה שיעור החשיפה למניות עשוי להשתנות בהתאם לתנאי השוק. שיעור החשיפה האפקטיבי למניות עומד על כ-26.9% נכון לסוף חודש יולי 2015

  ילין לפידות - קופת גמל מסלול כללי ב'

  קופת גמל גמישה בעלת מרכיב מניות גבוה מהמסלול הכללי. שיעור החשיפה למניות עשוי להשתנות בהתאם לתנאי השוק. שיעור החשיפה האפקטיבי למניות עומד על כ-37.4% נכון לסוף חודש יולי 2015

  ילין לפידות - קרן השתלמות מסלול כללי ב'

  קרן השתלמות גמישה בעלת מרכיב מניות גבוה מהמסלול הכללי. שיעור החשיפה למניות עשוי להשתנות בהתאם לתנאי השוק. שיעור החשיפה האפקטיבי למניות עומד על כ-37.5% נכון לסוף חודש יולי 2015

  ילין לפידות - קרן השתלמות מסלול אג"ח

  קרן השתלמות המתמחה בהשקעה באיגרות חוב. מרכיב האג"ח בקרן מעל 50%. שיעור החשיפה האפקטיבי למניות עומד על כ-0.6% נכון לסוף חודש יולי 2015

  ילין לפידות - קופת גמל מסלול אג"ח מדינה (ללא מניות)

  קופת גמל סולידית - ללא מניות. לפחות 75% מנכסי הקופה יושקעו באג"ח שהונפקו בידי המדינה ו/או בערבותה.

  ילין לפידות - קרן השתלמות מסלול אג"ח מדינה (ללא מניות)

  קרן השתלמות סולידית - ללא חשיפה למניות. לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח שהונפקו בידי המדינה ו/או בערבותה.

  ייעוץ פנסיוני

  חוק הייעוץ הפנסיוני מבחין בין "יועץ פנסיוני" לבין "משווק פנסיוני". ייעוץ פנסיוני הוא אוביקטיבי ונטול זיקה ליצרנים הפנסיוניים ולמוצרים פנסיוניים. שיווק פנסיוני הוא ייעוץ ליחיד בנוגע למוצר פנסיוני שיש לנותן הייעוץ זיקה אליו.

  קופת גמל משלמת

  "קופת גמל משלמת לקצבה" - משלמת קצבה ישירות לעמיתיה בגיל הפרישה. עד ינואר 2008 נחלק החיסכון לטווח ארוך לשני מסלולים עיקריים: מסלול המבטיח תשלומי קצבה (פנסיה) ומסלול המבטיח תשלום חד פעמי (מסלול הוני). בינואר 2008 בוטלה החלוקה בין מסלול הוני ומסלול קצבה. כספים שיופקדו החל מתאריך זה ישולמו בדרך של קצבה בלבד - עד לקצבה חודשית מינימלית לאדם של 3,850 ש"ח

  קופת גמל לא משלמת

  "קופת גמל לא משלמת לקצבה" - היא קופת גמל למטרת צבירה ואינה רשאית לשלם לעמית כספים אלא באמצעות העברתם לקופה משלמת לקצבה. קופות הגמל שבניהול ילין-לפידות הן "קופות גמל לא משלמות".

  תיקון 3

  תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) כולל תיקוני חקיקה המתייחסים להפקדות חדשות לקופת גמל החל מתאריך 01/01/2008. השוואת שיעור הזיכוי במס הפקדות יעניקו לעמית זיכוי ממס בשיעור 35% בכל קופות הגמל: משלמות לקצבה או לא משלמות לקצבה.

  הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים, ילין לפידות - קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'

  הרכב תיק נכסים, ילין לפידות קופה - מרכזית לפיצויים כללי ב'

  דיווחים על הצבעות באסיפות כלליות 2015

  הרכב תיק נכסים, ילין לפידות - קרן השתלמות מסלול מנייתי

  פירוט מרכיבי התשואה, ילין לפידות - קרן השתלמות מסלול מנייתי

  דוחות חודשיים לאוצר, ילין לפידות - קרן השתלמות מסלול מנייתי

  מדיניות השקעות צפויה, ילין לפידות - קרן השתלמות מסלול מנייתי

  משיכת סכומים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה ללא צו ירושה

  משיכת כספים בפטור ממס מחשבון קטן

  דיווחים על הצבעות באסיפות כלליות 2014

  איסוף מידע סטטיסטי

  מדיניות השקעות צפויה, ילין לפידות - קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי ב'

  דיווחים על הצבעות באסיפות כלליות 2013

  מידע בדבר כספים ללא דורש

  ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו

  אמנת שירות

  דיווחים על הצבעות באסיפות כלליות 2012

  דיווחים על הצבעות באסיפות כלליות 2011

  דיווחים על הצבעות באסיפות כלליות 2010

  דיווחים על הצבעות באסיפות כלליות 2009

  דיווחים על הצבעות באסיפות כלליות 2008

  דיווחים על הצבעות באסיפות כלליות 2005

  דיווחים על הצבעות באסיפות כלליות 2006

  דיווחים על הצבעות באסיפות כלליות 2007

  בניית אתרים
  © כל הזכויות שמורות ילין לפידות